วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟผ.จัดเสวนาร่วมตรวจสอบแวดล้อม

นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานเสวนา “ความรู้คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา” โดยมี ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์พลังงาน อ.เทพา ครูอาจารย์และเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่เพ็ชรมีรีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา นายวีระชัยกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. ชุมชนเทพา อาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมจาก ม.เกษตรศาสตร์และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้โดยชุมชนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นำความรู้เหล่านี้ไปเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรมสานเสวนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. โดยได้เชิญคณาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้กับชุมชน และมัคคุเทศก์พลังงานอ.เทพา ถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 4 หัวข้อ ได้แก่การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก ระดับนาโนเมตร ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง โดย ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์และดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยอาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้านสุขภาพและชีวอนามัย โดย ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ โดย ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้มีการสาธิตการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)การตรวจวัดระดับเสียง และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ของ กฟผ.มาสาธิตให้ชมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันนายดิเรก เหมนคร และสมาชิกกลุ่มต้านโรงไฟฟ้าได้จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์พร้อมทั้งเดินหน้าต่อต้าน โดยบอกกล่าวกับชาวบ้านว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมีผลกระทบทางมลภาวะหลายด้าน จนมีเครือข่ายต่อต้านขยายเป็นวงกว้างลามไปถึง จ.ปัตตานีแล้ว โดยมีนักวิชาการมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยเช่นกัน.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้โดยชุมชนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นำความรู้เหล่านี้ไปเฝ้าระวัง ติดตาม 18 ก.ย. 2559 08:33 18 ก.ย. 2559 08:34 ไทยรัฐ