วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ เตรียมมาตรการรับมือ 'คนแก่' ล้นเมือง

ก.แรงงาน จับมือญี่ปุ่น เปิดสัมพันธ์ความร่วมมือหนุนจ้างงานผู้สูงอายุ ในรูปแบบทวิภาคี พร้อมเตรียมมาตรการรับมือคนสูงวัย ระบุปี 64 ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.59 นายธีรพล ขุนเมือง โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และ มร.ชิโร ซาโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมการเปิดสัมมนาความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ (Japan-Thailand Collaboration Seminar on Employment for the Elderly) ที่กระทรวงแรงงาน

โดย พล.อ.ศิริชัย ได้กล่าวขอบคุณญี่ปุ่นที่ขยายความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี โดยนำประสบการณ์และการพัฒนาเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง มาแบ่งปันองค์ความรู้ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กลไก “ประชารัฐ” มาพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบความรวดเร็ว ในการเพิ่มของผู้สูงอายุของประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้ว ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ โดยมีประเทศบรูไน เป็นอันดับ 3 และประเทศเวียดนามเป็นอันดับ 4 ดังนั้นไทยต้องมีมาตรการรองรับที่จะสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุในสังคมได้ดีและมีคุณค่า พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีงานทำ มีรายได้ และสวัสดิการที่ได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะการเสริมสร้างการรวมกลุ่ม และองค์กรชุมชนผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตนเองด้วยการพัฒนาทางเลือกในหลายรูปแบบ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการทำงานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และจะตอบสนองแผนผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย เพื่อมีส่วนร่วมสานพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทย

นอกจากนี้ นายธีรพล ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมสนับสนุนในแนวทางต่างๆ โดยใช้ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วตั้งแต่ปี 2537 ประการสำคัญจะสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคต่าง ๆ ได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันประชากรรวมของประเทศไทย จำนวน 64.8 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของประชากรรวม

ก.แรงงาน จับมือญี่ปุ่น เปิดสัมพันธ์ความร่วมมือหนุนจ้างงานผู้สูงอายุ ในรูปแบบทวิภาคี พร้อมเตรียมมาตรการรับมือคนสูงวัย ระบุปี 64 ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 16 ก.ย. 2559 18:53 16 ก.ย. 2559 22:00 ไทยรัฐ