วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักธุรกิจใน วปอ. 60

นักธุรกิจใน วปอ. 60

โดย ซี.12
16 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559–2560 ก็มีบุคคลทั่วไปที่เป็นนักธุรกิจผ่านการคัดเลือกเข้ามาเรียนด้วย 23 ราย

ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารกิจการรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาสู่สังคมระดับสูงจึงจำเป็นต้องขยายแวดวงสายสัมพันธ์ให้มากเข้าไว้ ประกอบด้วย

1.นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย 2.นายทรงเจริญ ปรมะเจริญโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.แวลู่ จำกัด 3.นายนพดล สัจจพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสมาร์ทบิลเดอร์ จำกัด 4.นายพรชัย รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคาซา รอคคา จำกัด 5.นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านการตลาดกลาง บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6.นายสุพร หลักมั่นคง ผู้อำนวยการบริหารสายงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 7.นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด 8.นายอธิโชค วินทกร ประธานบริษัท บริษัทสมาร์ท อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด 9.นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 10.นายเจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

11.นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ กรรมการบริหาร บริษัทเพชรบุญมา จำกัด 12.นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 13.นางจุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสหไทยสากล กรุ๊ป จำกัด 14.นางจุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 15.นางณฐพร ชลายนนาวิน ผู้ประนีประนอมศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

16.นางผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 17.นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด 18.นางสาวราตรี ศรีสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอเมริเทค กรุ๊ป จำกัด 19.นางสาวศรีวิมล ฉัตรจุฑามาส ที่ปรึกษาบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) 20.นางสาวสร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย

21.นางสาวสุปราณี ศิริอาภานนท์ ประธานบริษัทเอสพีพี เซรามิค จำกัด 22.นางสาวอลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด 23.พลตรีชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รายสุดท้ายนี่มาเหนือเมฆ คือยังรับราชการเป็นทหารแต่เข้ามาในโควตาภาคเอกชนเสียยังงั้น.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้