วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' งัด ม.44 สั่งกรมบังคับคดี เรียกสินไหมโกง 'จำนำข้าว'

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 56/2559 ใช้ ม.44 สั่ง "กรมบังคับคดี" ออกคำสั่งทางปกครอง เรียกค่าสินไหม "จำนำข้าว-มันสำปะหลัง ปี 51-61"

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 56/2559 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดําเนินการต่อผู้ต้องรับผิดตามที่ได้มีการดําเนินการโครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจํานําข้าวเปลือก โครงการแทรกแซงมันสําปะหลัง หรือโครงการแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรากฏว่าในปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดังกล่าวคงเหลือในการดูแลของรัฐที่เก็บอยู่ทั่วประเทศเป็นจํานวนมาก รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนมากเพื่อไม่ให้การบริหารจัดการและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรที่คงเหลือเกิดความเสียหาย

ดังนั้นหัวหน้า คสช. จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้บุคคล คณะบุคคล คณะทํางาน คณะกรรมการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้า คสช. บริหารจัดการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังหรือข้าวโพด ที่อยู่ในโครงการแทรกแซงมันสําปะหลังของรัฐ ตั้งแต่ปีการผลิต 2551/2552 จนถึงปีการผลิต 2555/2556 โครงการแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/2552 ยังคงมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการดังกล่าวต่อไปเช่นเดิม เพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องดําเนินการเพื่อให้ทราบตัวผู้ต้องรับผิดและเรียกให้ผู้นั้นชดใช้ความเสียหายแก่รัฐตามกฎหมาย และการกระทำการถือว่าไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น 

ทั้งนี้ เมื่อได้มีคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานของรัฐหรือคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล แล้วแต่กรณี ให้มีการบังคับทางปกครองต่อผู้ต้องรับผิดตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐ ตั้งแต่ปีการผลิต 2548/2549 จนถึงปีการผลิต 2556/2557 โครงการแทรกแซงมันสําปะหลังของรัฐ หรือโครงการแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กรมบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามคําสั่งหรือคําพิพากษา และให้ได้รับความคุ้มครองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้ คสช.แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 56/2559 ใช้ ม.44 สั่ง "กรมบังคับคดี" ออกคำสั่งทางปกครอง เรียกค่าสินไหม "จำนำข้าว-มันสำปะหลัง ปี 51-61" 14 ก.ย. 2559 15:50 14 ก.ย. 2559 19:44 ไทยรัฐ