วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กลุ่มอาจารย์' บุกสภาร้อง สปท. จี้สอบโกงในรั้วอุดมศึกษา

"กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย" บุกสภาฯ ยื่นหนังสือร้อง "พะจุณณ์" ช่วยจัดการปัญหาทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา เหตุตั้งอธิการบดีไม่ชอบ-ไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ หลังออกมาชี้เบาะแสทุจริต

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 กลุ่มตัวแทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) พร้อมด้วย นายจอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะมาตรการและกลไกในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ และปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายจากงบประมาณรายได้ เป็นการทำลายระบบราชการ ปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ให้ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร อีกทั้งเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเงินเดือนข้าราชการที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ทาง ทปสท.ยังได้ยื่นร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.มาตรฐานและธรรมาภิบาลการอุดมศึกษา พ.ศ... และ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ..ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการศึกษา การบริหารงานบุคคล และด้านธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา

ขณะที่ นายจอห์นนพดล กล่าวว่า มีคนของสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หลายคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการส่วนต่างๆ แต่กลับถูกเลิกจ้าง เนื่องจากออกมาร้องเรียนการทุจริตในมหาวิทยาลัย จึงทำให้การตรวจสอบปัญหาการทุจริตมีความล่าช้า อีกทั้งระบบการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผลประโยชน์ ในการอนุมัติโครงการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยังมีกรณีที่อาจารย์รุ่นใหม่พบการทุจริตเกิดขึ้น และได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ แต่ตนเองกลับโดนเลิกจ้าง หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อหวังผลทางการเมือง ไม่ให้อาจารย์และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์มีส่วนร่วม ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปตามคำสั่งของ คสช. มาตรา 44 ที่ให้จัดการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
            
ด้าน พล.ร.อ.พะจุณณ์ กล่าวว่า พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ การปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการชี้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน แต่กลับต้องมารับกรรมเสียเอง และไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งที่เป็นอาจารย์เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทุจริต และจะหาวิธีการแก้ไขต่อไป

"กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย" บุกสภาฯ ยื่นหนังสือร้อง "พะจุณณ์" ช่วยจัดการปัญหาทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา เหตุตั้งอธิการบดีไม่ชอบ-ไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์ หลังออกมาชี้เบาะแสทุจริต 14 ก.ย. 2559 15:31 14 ก.ย. 2559 18:14 ไทยรัฐ