วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนฯ 12 ลงทุนโครงสร้าง 3 ล้านล้านบาท

วาดฝันคนเลิกจน-ปั้นเศรษฐกิจไทยโต 5%

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 เป็นต้นไป ซึ่งแผนฯ 12 จะเป็นแผนแรกที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญ เช่น รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรกลุ่มยากจนที่มีรายได้ต่ำสุด 40% ของประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15% ต่อปี เศรษฐกิจขยายตัวไม่ต่ำกว่าปีละ 5% โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 8,200 เหรียญสหรัฐฯต่อปี และสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมด เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางไม่น้อยกว่า 4% สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 1.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

สำหรับตัวเลขการลงทุนตามแผนฯ 12 ในส่วนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวน 40 แผนงาน วงเงินลงทุนรวม 3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นด้านคมนาคมขนส่งมีวงเงินลงทุนรวม 1.67 ล้านล้านบาท ด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกวงเงินลงทุนรวม 25,000 ล้านบาท ด้านโลจิสติกส์ วงเงินลงทุนรวม 3,900 ล้านบาท ด้านพลังงานวงเงินลงทุนรวม 1.2 ล้านล้านบาท ด้านเศรษฐกิจดิจิตอล วงเงินลงทุน 44,000 ล้านบาท และด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะน้ำประปา 110,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในช่วงแผนฯ 12 จำนวน 2.27 ล้านล้านบาท โดยตามแผนฯ 12 จะมียุทธศาสตร์ที่ดำเนินการทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 เป็นต้นไป... 14 ก.ย. 2559 03:11 14 ก.ย. 2559 03:11 ไทยรัฐ