วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อัดเพิ่ม 2 มาตรการพัฒนาท้องถิ่น

รัฐต่อแวต 7% อีกปีหวังเศรษฐกิจฟื้น กัดฟันสูญรายได้ 256,900 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ไว้ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว โดยขยายตัวได้ 3.2% ในไตรมาสแรกปี 2559 และ 3.5% ในไตรมาสที่ 2 เห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว แต่ยังมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ และความผันผวนในตลาดเงินโลกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการบริโภค การลงทุน สร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชน จึงได้ขยายเวลาการลดแวตที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งการขยายเวลาคงแวตที่ 7% ออกไปเป็นครั้งที่ 13 นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ทั้งนี้ คาดว่าการขยายเวลาการลดแวต เหลือ 7% ดังกล่าว จะส่งผลให้รัฐบาลขาดรายได้ในปีงบ ประมาณ 2560 จำนวน 256,900 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ประกอบด้วย มาตรการ แรกเป็นการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือแมชชิ่งฟันด์ วงเงิน 19,795 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายสมทบในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินสะสมของ อปท.ในสัดส่วน 1 : 1 หรือฝ่ายละ 9,897.50 ล้านบาท ให้ อปท.จัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดให้ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 หรือช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2559 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 หรือภายในเดือน มี.ค.2560

สำหรับมาตรการที่ 2 เป็นมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. โดยจะให้ อปท.ใช้เงินสะสมมาทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการในท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ต.ค.2559-ก.ย.2560 เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งทั้ง 2 มาตรการจะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความคึกคักมากขึ้น.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ไว้ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560... 14 ก.ย. 2559 02:58 14 ก.ย. 2559 02:58 ไทยรัฐ