วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ท้องถิ่นระดับสูงรุ่นที่ 26

ท้องถิ่นระดับสูงรุ่นที่ 26

โดย ซี.12
14 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ในการจัดหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงรุ่นที่ 26

มีผู้บริหารฝ่ายราชการประจำทั้ง ปลัด อบต. และ ปลัดเทศบาลตำบล มาศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 เป็นระยะเวลาเดือนเศษ อีกไม่ถึง 10 วันก็จะจบกันแล้ว

มี นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อนุมัติโครงการ นายรุ่งโรจน์ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายนิด้าคือ อาจารย์ใจชนก ภาคอัต

ตอนนี้มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมของรุ่น ดังนี้

1.นายพงศ์พัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัด อบต.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประธานรุ่น 2.ส.อ.ประจบ เพชรฤทธิ์ ปลัด อบต.นาหมอบุญ จ.นครศรีธรรมราช รองประธาน 3.นายนพดล ชุมคง ปลัด อบต.คำน้ำสร้าง จ.ยโสธร ที่ปรึกษา 4.นางนวนปราง ช้างชนะ ปลัด อบต.เกาะรัง จ.ลพบุรี เลขานุการ 5.นายเด็ด ศรีบุรินทร์ ปลัด อบต.พะแสง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยเลขานุการ 6.นางธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัด อบต.โนนแดง จ.ชัยภูมิ เหรัญญิก 7.นางสาวนันท์ณภัส มะยาระ ปลัด อบต.นาจักร จ.แพร่ ผู้ช่วยเหรัญญิก 8.พ.อ.อ.สมศักดิ์ ผิวบาง ปลัด อบต.บ้านปทุม จ.ปทุมธานี หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 9.ว่าที่ ร.ท.เจษฎา ไชยทน ปลัด ทต.เวียง จ.เชียงราย หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 10.น.ส.พรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 11.ว่าที่ ร.ท.ดร.อริชัย เกตุจันทร์ ปลัด อบต.ช่องแค จ.นครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 12.นายประดิษฐ์ ศรีประไหม ปลัด ทต.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชาการ 13.นายภูษิต จิตสมพงษ์ ปลัด อบต.บางจาก จ.นครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 14.นางดวงฤดี ปะริเตสัง ปลัด อบต.บ้านกลึง จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 15.นายฐานะ มาศขุนทด ปลัด ทต.นาหนองทุ่ม จ.ชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มกีฬา 16.น.ส.ณัฐธิดา ดวงขวัญ ปลัด อบต.บางน้ำจืด จ.ชุมพร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มกีฬา 17.นายสุเทพ หนูรอด ปลัด อบต.นาเคียน จ.นครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 18.นายอรรถพล สีหนาจ ปลัด อบต.ขั้นไดใหญ่ จ.ยโสธร กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.นายเชน มีคุณ ปลัด อบต.สายห้วยแก้ว จ.ลพบุรี กรรมการตัวแทนภาคกลาง 20.นางพัชนิดา ไชยหงส์สา ปลัด อบต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กรรมการตัวแทนภาคตะวันออก 21.นายวริศ วานิชพิพัฒน์ ปลัด ทต.บ้านมุง จ.พิษณุโลก กรรมการตัวแทนภาคเหนือ 22.นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร ปลัด อบต.ศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี กรรมการตัวแทนภาคใต้

การศึกษาดูงานนั้นจัดเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยได้จัดให้ไปศึกษาดูงานเรื่องการสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคมของท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และการค้าเศรษฐกิจชายแดน

ตรงนี้เป็นการวางหลักสูตรที่น่ายกย่องที่สุด.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้