วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสม. เตือนสถาบันการศึกษา ใส่ใจกิจกรรม นศ. ป้องการละเมิดสิทธิ

กสม. เตือนสถาบันการศึกษาควรใส่ใจกิจกรรมของ นศ. ชี้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะจำยอม กลัวไม่ได้รับการยอมรับ เสี่ยงละเมิดสิทธิและผิดกฎหมาย แนะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึง กรณีนิสิตของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งป่วยหนักเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูของโรงพยาบาล ด้วยอาการภาวะสมองขาดออกซิเจนและอาจมีปอดติดเชื้อจากการจมน้ำ สาเหตุมาจากการที่ลงไปล้างตัวในบ่อน้ำ ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ ว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา พบว่าที่ผ่านมากรรมการสิทธิได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษาหลายสถาบันว่า บางกิจกรรมมีผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของนักศึกษาใหม่ แม้กิจกรรมดังกล่าวจะไม่ได้มีการบังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม แต่นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่เกรงว่าตัวเองจะไม่ได้รับการยอมรับ จึงยอมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่โดยไม่เต็มใจ กสม.ได้เคยเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ถูกร้องเรียนเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งน้ี กสม.ยังคงมีความห่วงใยต่อกิจกรรมที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอเสนอแนะต่อสถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในสถาบัน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ และจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติหรือข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถาบันการศึกษาและตัวนักศึกษาเอง

"การพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมใดๆ สถาบันควรพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมว่า เป็นกิจกรรมที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่สถาบันการศึกษาต้องการจริงหรือไม่ และในการจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม หากปรากฏมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของนักศึกษา หรือการกระทำผิดกฎหมาย สถาบันการศึกษาต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย" นางฉัตรสุดา กล่าว.

กสม. เตือนสถาบันการศึกษาควรใส่ใจกิจกรรมของ นศ. ชี้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะจำยอม กลัวไม่ได้รับการยอมรับ เสี่ยงละเมิดสิทธิและผิดกฎหมาย แนะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด 13 ก.ย. 2559 12:36 13 ก.ย. 2559 14:17 ไทยรัฐ