วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โตโยต้า เปิด “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล” แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บริหารโตโยต้า ร่วมเปิด "ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล" ที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี เน้นการทำนาแบบมีกำไร กระตุ้นให้ชาวนารู้ถึงต้นทุนกระบวนการผลิตของตัวเอง และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ พร้อมช่วยปรับปรุง 2 เรื่อง ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการลดต้นทุน...

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 59 นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธานบริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ร่วมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายอนิรุทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนา และความยั่งยืนของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ด้าน ผลการศึกษาของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ชาวนาไทยในปัจจุบันประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเกินความจำเป็น ทางบริษัทข้าวรัชมงคลฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดตั้งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ

ศูนย์นาสาธิตรัชมงคลได้นำนวัตกรรมและความรู้อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของบริษัท โตโยต้าฯ อันได้แก่ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) วิถีโตโยต้า (Toyota way) และการไคเซ็น (Kaizen) เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าว อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้แก่ กรมการข้าว เข้ามาให้คำแนะนำทางวิชาการและสนับสนุนข้อมูลการวิจัยในด้านการปลูกข้าวที่เหมาะสม และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 เดือน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ แปลงนาสาธิตทั้งหมด 4 แปลง แปลงละ 1 ไร่ เลือกใช้พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยอันเป็นข้าวพื้นเมืองประจำ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ผลิตได้ใน จ.สระบุรี เท่านั้น มาเข้าโครงการครั้งนี้ เริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการทำนาที่นำนวัตกรรมและองค์ความรู้จากบริษัทโตโยต้าฯ เข้าไปช่วย โดยเน้นการทำนาแบบมีกำไร กระตุ้นให้ชาวนารู้ถึงต้นทุนกระบวนการผลิตของตัวเอง และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพื่อช่วยปรับปรุง 2 เรื่อง ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการลดต้นทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาและเป็นต้นแบบของการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่า 25% และลดต้นทุนในกระบวนการกว่า 20% นอกจากนี้ทางบริษัท ข้าวรัชมงคลฯ ยังมีแผนต่อยอดผ่านการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกข้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ศึกษาลักษณะรูปทรงพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว เป็นต้น.

ผู้บริหารโตโยต้า ร่วมเปิด "ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล" ที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี เน้นการทำนาแบบมีกำไร กระตุ้นให้ชาวนารู้ถึงต้นทุนกระบวนการผลิตของตัวเอง และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ 12 ก.ย. 2559 16:34 13 ก.ย. 2559 00:52 ไทยรัฐ