วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.จัดอบรม คุณธรรม-จริยธรรม 'ครู-บุคลากรการศึกษา' สังกัด อปท.

มท.จัดอบรม คุณธรรม-จริยธรรม 'ครู-บุคลากรการศึกษา' สังกัด อปท.

  • Share:

รองปลัด มท.เป็น ปธ.อบรมด้าน ”คุณธรรม-จริยธรรม" ขรก.ครู-บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด "โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า โดยพื้นฐานความเป็นครู จะเป็นผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และขอให้สำนักงาน ก.ถ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อขยายการถ่ายทอดความรู้ และยกระดับความสามารถให้บุคลากรทางการศึกษาของ อปท. เพื่อสร้างโรงเรียนคุณธรรมให้มากที่สุด รวมทั้งร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนาตนเองให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม
         
สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.ถ.ได้จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมวันที่ 12 - 13 กันยายน รุ่นที่ 2 กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ วันที่ 26 - 27 กันยายน ณ โรงแรมทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายพิเศษ และการตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทดลองสอนสถานที่จริง ที่โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้