วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา นรต.

โดย ซี.12

เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศมากว่า 2 ปีแล้ว คสช.จึงคิดได้ว่าสมควรปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการปฏิรูปตำรวจ

จึงมีการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีคำสั่ง ให้นายกสภาการศึกษา และกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง

แล้วให้คณะกรรมการสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจคณะใหม่ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งและให้แต่งตั้ง นายกสภาการศึกษา และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายศุภชัย ยาวะประภาษ เป็น นายกสภาการศึกษา 2.นายไผทชิต เอกจริยกร เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 3.นายจักราทิตย์ ธนาคม เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 4. นายมณเฑียร เจริญผล เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
5.พันตำรวจโท เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 6.ร้อยตำรวจเอก สุธรรม เชื้อประกอบกิจ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 7.พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 8.พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 9.พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 10.นายกมล รอดคล้าย เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ

นายกสภาและกรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิคณะใหม่ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนี้เปลี่ยนแปลงกันแบบยกชุดนับตั้งแต่ส่วนหัวคือนายกสภาคนเก่าอันได้แก่ พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ ผู้เคยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก คมช.ยึดอำนาจในปี 2549 นอกจากนั้นเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในทางราชการเคยเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ส่วนกรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ บางคนเป็นอดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทยก็มี

ตอนนี้สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจชุดใหม่จึงประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งอันประกอบด้วย ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อำนวยการสำนักงบ ประมาณ ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ รวมกับนายกสภาและกรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ในคราวนี้

นอกจากการทำหน้าที่และภารกิจที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจชุดใหม่ยังมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการพัฒนากิจการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจและการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551 เพื่อเตรียมการปฏิรูปตำรวจแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีภายในสามเดือน

ถ้าปฏิรูปวงการตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอีแอบเกาะหลังผู้มีอำนาจขายเก้าอี้ได้ ทุกอย่างจะดีกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน.

“ซี.12”

12 ก.ย. 2559 10:46 12 ก.ย. 2559 10:46 ไทยรัฐ