วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ซิป้า" เปิด พท.พิเศษดิจิทัลแห่งแรก

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เป็นประธานเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจ.ภูเก็ต หรือ Phuket Smart City เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทลภูเก็ตโภคีธรา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่ง สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า ร่วมกับ จ.ภูเก็ต ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Phuket Smart City 2020 : Smile Smart and Sustainable Phuket โดยมีคณะ ผู้บริหาร สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.ภูเก็ต ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก มีปาฐกถาพิเศษโดย รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ Phuket Smart Cityand Digital Economy นอกจากนี้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ 15 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย

นายอุตตมกล่าวว่า โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ PhuketSmartCity จ.ภูเก็ตและการจัดตั้งศูนย์ Phuket SmartCity Innovation Park นับเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมการพัฒนาได้แก่โครงการ Certified Digital Workers/Inves tors เพื่อการรองรับและให้สิทธิประโยชน์ Digital WorkersและDigital Investors/โครงการจัดตั้ง Phuket SmartCity Innovation Park สนับสนุน Super Cluster Digital/โครงการศึกษาและพัฒนา Ecosytem and Incentive Study and Roadshow เพื่อรวบรวมมาตรการส่งเสริมการพัฒนา/โครงการพัฒนาระบบ Smart WiFi ซึ่งทำให้เกิดการรวมกันของกลุ่ม DigitalWorkers, AngelInvestors/Venture Capital, Technology and Innovation Cooperation หรือ Regional Head Office โดยรัฐบาลได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจมีความก้าวหน้า สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ และก้าวสู่Thailand 4.0 ได้อย่างบูรณาการ
รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวอีกว่า สำหรับ 8 แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงไอซีทีที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ 1.โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2.การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย โครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชมชน3.การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 4.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs 5.การพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 มิติคือ ปรับกระบวนการดำเนินการภาครัฐและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 6.การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับโลกดิจิทัล ได้แก่ โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล 7.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ โครงการพัฒนา Phuket Smart City จังหวัดภูเก็ต และ 8.การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล.

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เป็นประธานเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจ.ภูเก็ต หรือ Phuket Smart City 12 ก.ย. 2559 07:55 12 ก.ย. 2559 08:05 ไทยรัฐ