วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่ง ผวจ.ลงพื้นที่ศึกษาแก้น้ำท่วม-แล้ง

ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ศึกษาแผนบูรณาการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนปฏิบัติการ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รวมทั้งการเยียวยาประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุไปแล้วนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทบทวนและปรับใช้แผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยให้จังหวัดตรวจสอบและให้จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานทั้งหมดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด หรืออำเภอ รวมทั้งหน่วยทหารพัฒนา หรือหน่วยทหารช่างในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ 

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หมั่นออกพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยตนเอง เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งศึกษาสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ให้ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ สามารถอ่านและวิเคราะห์แผนที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการบูรณาการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ โดยพิจารณาหาพื้นที่สาธารณะ หรือที่ดินของรัฐก่อน หากไม่มีขอให้พิจารณาพื้นที่ของประชาชนที่อาจใช้ได้ แล้วหาทางช่วยเหลือชดเชย หรือเยียวยาประชาชนที่ให้ใช้พื้นที่ทำโครงการตามระบียบกฎหมาย หรือจัดทำเป็นโครงการเสนอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินโครงการ สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ขณะนี้เริ่มมีฝนตกตามฤดูกาลมากขึ้น จึงได้แจ้งให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำและอำนวยการระบบจราจรโดยใกล้ชิด และมีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง.

ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ศึกษาแผนบูรณาการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง 11 ก.ย. 2559 15:15 11 ก.ย. 2559 17:37 ไทยรัฐ