วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


รำลึกถึง "พระองค์วรรณ" ครบ 125 ปี ชาตกาล

สมาชิกราชสกุล “วรวรรณ” มาร่วมรำลึกถึง “พระองค์วรรณ” กันอย่างพร้อมเพรียง.


เพื่อรำลึกในคุณงามความดีของ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ทายาทและสมาชิกราชสกุล “วรวรรณ” นำโดย ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ธิดาหนึ่งเดียวของเสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กับ หม่อมสร้อยสุพิณ (บุนนาค) และ ม.ล.สุทธิ์ธรทิพย์ อ่องจริต นัดดาท่านเดียวของเสด็จพระองค์วรรณ ซึ่งเป็นบุตรีของ ม.ร.ว.วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ โอรสเสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กับ ม.จ.หญิงพิบูลเบญจางค์ (กิติยากร) ได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันประสูติครบ 125 ชันษาของเสด็จพระองค์วรรณ ณ พระวิหารหลวง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร อีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายพร้อมด้วยรายการเสวนา “มรดกทางภูมิปัญญา การทูตไทยของพระองค์วรรณ”เพื่อคนรุ่น หลังได้ประจักษ์ถึงความรู้ความสามารถของ “พระองค์วรรณ”

ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ หรือ พระองค์วรรณ เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และหม่อมหลวงต่วนศรี (มนตรีกุล) วรวรรณ “พระองค์วรรณ” ทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และสอบได้ทุน King’s scholarship เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ โดยเข้าอยู่ประจำที่ ‘วิทยาลัยแบเลียล’ (Balliol College) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยมและปริญญาโท จากคณะบูรพคดีศึกษา (Oriental Studies) สาขาภาษาบาลี และสันสกฤต ที่สถาบันตะวันออกของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ท่านจึงมีความสามารถในการบัญญัติศัพท์ เป็นผู้วางกฎเกณฑ์การบัญญัติศัพท์โดยใช้คำบาลีและสันสกฤตให้ราชบัณฑิตยสถาน และใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้

ในเรื่องของการทำงาน พระองค์วรรณ ทรงเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ และอดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน รวมถึงได้ทรงร่วมเป็นผู้สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่สำคัญ ทรงพระปรีชาสามารถในด้านการทูตและการต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศพระเกียรติคุณในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญประจำปี พ.ศ.2534 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรมระดับโลก.

เพื่อรำลึกในคุณงามความดีของ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ทายาทและสมาชิกราชสกุล “วรวรรณ” 11 ก.ย. 2559 14:32 11 ก.ย. 2559 14:35 ไทยรัฐ