วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เงากรรม

เงากรรม

  • Share:

แต่ละคนที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในคุก ล้วนมีคนรักใคร่ผูกพัน น้องนักข่าวสาวเคยสัมภาษณ์ และนับถือในงาน เอาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไปใช้ในรัฐบาลทักษิณก็ตามไปเยี่ยมหมอสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

วันแรกๆในเรือนจำของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นคิวของคนใกล้จะแสดงน้ำใจหรือคุยถึงการงาน น้องอีกคนบอกผมว่าตั้งใจจะไปวันต่อๆมา

ท่าทีเหล่านี้จะจัดอยู่ในธรรมะข้อไหนของพรหมวิหาร 4 จะเป็นข้อ 3 ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ก็ไม่ใช่ จะเป็นข้อ 4 อุเบกขา ความวางเฉยก็ไม่เชิง

แต่ไม่ว่า ระหว่างการเยี่ยมจะพูดจากันด้วยเรื่องอะไร แต่ที่ห้ามไม่ได้ ก็คือเรื่องของใจ

หัวข้อเรื่องกรรมในหนังสือพุทธธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประยุทธ์ ผมขอคัดย่อมาให้ใช้เป็นแนวทาง

อินเดียโบราณ แบ่งเป็น 4 วรรณะ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ทันทีที่พระพุทธเจ้าสอนว่า ชาติชั้นวรรณะนั้น ถือความประพฤติเป็นประมาณ...นี่คือประกาศปฏิรูปสังคมแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินสั่นสะเทือนไปทั่วชมพูทวีป

ดูก่อนวาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ

ผู้นั้นเป็นชาวนา มิใช่พราหมณ์

เรามิได้เรียกคนเป็นพราหมณ์ตามที่เกิดมาจากท้องมารดา ผู้นั้นยังมีกิเลสเป็นแต่สักว่าโภวาที (ธรรมเนียมพราหมณ์ เรียกทักทายคนอื่นว่า โภ) เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลส ไม่มีความยึดมั่นต่างหากว่าเป็นพราหมณ์

ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นพ่อค้า ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคนรับใช้ ผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นโจร

ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราขา

อันนามและโคตรที่กำหนดตั้งกันไว้นี้ เป็นแต่สักว่าโวหารในโลก เพราะเกิดมีขึ้นตามคำเรียกขานที่กำหนดตั้งไว้ในคราวนั้น ตามทิฐิอันนอนเนื่องในหทัยสิ้นกาลนานของสัตว์ผู้ไม่รู้

บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าโลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์ทั้งหลายถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไป

ดูก่อนพราหมณ์ เราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่ ฯลฯ เราจะเรียกคนว่าต่ำทราม เพราะความเป็นผู้มีโภคะมาก ก็หามิได้

แท้จริงบุคคลบางคนแม้เกิดในตระกูลสูง ก็ยังเป็นผู้ชอบฆ่าฟันลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดคำเพ้อเจ้อ เป็นคนละโมบคิดเบียดเบียน เป็นมิจฉาทิฐิ

บรรดาวรรณะทั้งสี่นี้ ผู้ใดเป็นภิกษุสิ้นกิเลสาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ตนจะต้องทำสำเร็จแล้ว ปลงภาระลงได้แล้ว ลุถึงประโยชน์ตนแล้ว หมดเครื่องผูกมัดไว้ในภพแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ

ผู้นั้นแล เรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าวรรณะทั้งหมดนั้น

ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน คนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ ถ้าท่านกลัวทุกข์ ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจ้ง ถ้าท่านจักทำ หรือทำอยู่ ซึ่งกรรมชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไป ก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลย

ธัญชาติ ทรัพย์สินเงินทอง หรือสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ ทาส กรรมกร คนงาน คนอาศัยพึ่งพา เอาไปไม่ได้ทั้งสิ้น จะต้องถูกละทิ้งไว้ทั้งหมด

บุคคลทำกรรมใด ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ กรรมนั้นแหละ เป็นของของเขา และเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป อนึ่ง กรรมนั้นย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตนฉะนั้น......

ทบทวนแนวทางกรรม ปลงให้ได้ คงเข้าหลักธรรมข้ออุเบกขา เมื่อลาจากกัน ก็ยิ่งคิดได้ เรากลับบ้าน กลับไปทำงาน จะไปไหนก็ไปได้ แต่คนที่เราไปคุยก็ยังอยู่ในเรือนจำ กรรมนี่เองจำแนกแยกคนสองคน.

กิเลน ประลองเชิง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้