วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' งัด ม.44 ตั้ง กก.สภา ร.ร.นายร้อย ตร.ลุยปฏิรูปตำรวจ

นายกฯ ใช้ ม.44 ตั้ง กก.สภาการศึกษา ร.ร.นายร้อยตำรวจ แทนชุดเก่า ที่จะครบวาระ 4 ปี ทำหน้าที่ปฏิรูปตำรวจ เสนอใน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 54/2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ โดยที่สมควรปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนนายร้อยตํารวจให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการปฏิรูปตํารวจ ประกอบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ในปัจจุบันใกล้จะครบวาระ 4 ปี และพ้นจากตําแหน่ง จึงสมควรดําเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการแผ่นดินและการปฏิรูป ดังนั้นหัวหน้า คสช. จึงใช้อํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งให้นายกสภาการศึกษา และกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้คณะกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจคณะใหม่จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย ยาวะประภาษ เป็น นายกสภาการศึกษา 2.นายไผทชิต เอกจรยกร เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 3.นายจักราทิตย์ ธนาคม เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 4.นายมณเฑียร เจริญผล เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 5.พ.ต.ท.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 6.ร.ต.อ.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 7.พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 8.พล.ต.ท.อัมพร จารุจินดา เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ 9.พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ และ 10.นายกมล รอดคล้าย เป็น กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ  

ทั้งนี้ให้สภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ พิจารณาแนวทางการพัฒนากิจการของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ และการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. 2551 เพื่อเตรียมการปฏิรูปตํารวจ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน และให้กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2559 และการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจในวาระการพิจารณาแต่งตั้งประจําปี พ.ศ. 2558 ในตําแหน่งเดิมที่ได้กระทําไปก่อนได้รับคําสั่งแต่งตั้ง หรือในตําแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งกระทําไปโดยสุจริต เป็นอันชอบด้วยกฎหมาย

คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 ก.ย. พ.ศ.2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

นายกฯ ใช้ ม.44 ตั้ง กก.สภาการศึกษา ร.ร.นายร้อยตำรวจ แทนชุดเก่า ที่จะครบวาระ 4 ปี ทำหน้าที่ปฏิรูปตำรวจ เสนอใน 3 เดือน 9 ก.ย. 2559 19:42 9 ก.ย. 2559 21:21 ไทยรัฐ