วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุณภาพเด็กไทย ไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน บางคนหาตัวเองไม่เจอ

ผลวิจัยทักษะนักศึกษาทั่วประเทศ พบว่า 37% ไม่มั่นใจและยังต้องการอบรมด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ขณะที่ 15.6% ไม่มีความมั่นใจด้านทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน และบางส่วนที่ยังต้องการค้นหาตัวตน...

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม กล่าวว่า เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย ได้ลงพื้นที่สำรวจและวิจัยผ่านกลุ่มนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 10,000 คน พบว่ามีจำนวนกว่า 37% ที่ยังไม่มั่นใจและต้องการอบรมด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ตามลำดับ ขณะที่ 15.6% ไม่มีความมั่นใจด้านทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างโปรแกรม Word หรือ Excel รวมถึงการคิดวิเคราะห์-แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ส่วน 12.4% ไม่มั่นใจทักษะด้านสังคม อาทิ ภาวะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และ 11.5% ไม่มั่นใจทักษะการสื่อสาร อาทิ การพูดในที่สาธารณะ การเขียน  

นอกจากนี้ 7.9% ไม่มั่นใจทักษะการหางานและสมัครงาน อาทิ การสัมภาษณ์ การเตรียมเอกสารสมัครงาน จำนวน 6% ไม่มั่นใจทักษะเฉพาะทางในการทำงาน อาทิ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำกราฟิกดีไซน์ ซึ่งเป็นความถนัดทางด้านวิชาชีพ และไม่มั่นใจทักษะด้านบุคลิกภาพ อาทิ การแสดงออกในโลกการทำงาน การแต่งกาย รวมถึงส่วนหนึ่งที่ยังต้องการค้นหาตัวตน ว่าควรเลือกงานแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง อันเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเรียน    

นางสาวแสงเดือน กล่าวอีกว่า จากผลสำรวจดังกล่าว ทำให้มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น ทำไมเด็กไทยจึงรู้สึกว่าตนเองไม่มีความมั่นใจ และไม่มีความพร้อมในทักษะหลายด้าน โดยส่วนใหญ่บอกว่าตนเองให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีหรือเนื้อหาในห้องเรียนมากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ขาดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เด็กเข้าใจ จดจำ และสามารถนำมาปฏิบัติในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจ และให้ความสำคัญในจุดนี้มากขึ้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีคุณภาพ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานในอนาคต เนื่องจากทักษะที่กล่าวมา ล้วนมีความจำเป็นอย่างมากในโลกของการทำงาน เป็นสิ่งที่หลายองค์กรมองหาจากบุคลากร และเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้พิจารณาเข้ารับทำงาน

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความรู้ การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน โดยได้เปิดตัวโครงการรีช ซึ่งประกอบด้วยบทความออนไลน์ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นเรื่องการทำงาน ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ รวมถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลหรือองค์กรทั้งในเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลก และส่วนที่เป็นออฟไลน์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ Career Ready Guide และกิจกรรมล่าสุด Career Ready Boot Camp ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานแก่น้องๆ อย่างเข้มข้น

โดย นางสาวแสงดาว ศรีเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ตนเองไม่ค่อยมีความมั่นใจในการแสดงออก หรือการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เพราะกลัวว่าถ้าพูดผิด หรือพูดไปแล้วชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจ ซึ่งเมื่อลองสอบถามเพื่อนๆ หลายคนที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน ก็จะรู้สึกเหมือนกันคือไม่กล้าสื่อสาร เพราะไม่คุ้นกับการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักของสำเนียงต้นแบบ ซึ่งต่างจากคนที่ได้เรียนโดยตรงและต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนจะพยายามผลักดันให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด การเขียน และการอ่านอย่างครอบคลุม ตลอดจนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ที่ส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหันมาสนใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้น เพื่อที่เด็กไทยทุกคนจะได้มีบรรทัดฐานการเรียนรู้เริ่มต้นที่เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หรือความได้เปรียบเสียเปรียบในการหางานในอนาคต.

ผลวิจัยทักษะนักศึกษาทั่วประเทศ พบว่า 37% ไม่มั่นใจและยังต้องการอบรมด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ขณะที่ 15.6% ไม่มีความมั่นใจด้านทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน และบางส่วนที่ยังต้องการค้นหาตัวตน... 9 ก.ย. 2559 12:15 11 ก.ย. 2559 05:07 ไทยรัฐ