วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดหลักสูตรจริยธรรมรับสื่อด้วยสติ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ศน.ได้ร่วมกับภาควิชาการสื่อสาร มวลชนและนวัตกรรมสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วัดยานนาวา และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดนาคปรก จัดทำหลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัยรุ่น เรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อ และรับรู้สื่ออย่างมีสติ โดยใช้หลักธรรมช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งได้นำหลักสูตรดังกล่าวใช้จัดอบรมนำร่องไปแล้วใน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนราชวินิตบางเขน และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ซึ่งได้ทำกิจกรรมในลักษณะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างทั่วถึง ซึ่งจากการประเมินผล พบว่าเด็กสามารถรับรู้เท่าทันต่อกระบวนการเผยแพร่ของสื่อ โดยเฉพาะสื่อโซเชียล ผ่านกิจกรรมธรรมะที่ช่วยดึงสติกลับคืนมาสนใจคนรอบข้าง มากกว่าการเป็นสังคมก้มหน้า อีกทั้งยังแยกแยะข่าวสารได้ว่าเรื่องไหนจริงหรือไม่จริง ควรแชร์หรือไม่ควรแชร์ ที่สำคัญไม่หลงไปกับสื่อที่ไม่มีคุณธรรม และยังมีสติในการเปิดรับและส่งข้อมูลข่าวสารด้วยหลักธรรม โดยในปี 2560 ศน.จะขยายผลการอบรมไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป.

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ศน.ได้ร่วมกับภาควิชาการสื่อสาร มวลชนและนวัตกรรมสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วัดยานนาวา และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดนาคปรก... 9 ก.ย. 2559 04:49 9 ก.ย. 2559 04:49 ไทยรัฐ