วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กพร. ผนึกแพทย์แผนไทย ยกระดับพนักงานนวดเสริมการท่องเที่ยว

กพร. ผนึกแพทย์แผนไทย ยกระดับพนักงานนวดเสริมการท่องเที่ยว

  • Share:

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน "ด้านการนวดไทย" ให้มีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ และรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC...

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการแรงงานในสาขานี้สูงตามไปด้วย โดยเฉพาะในสาขาพนักงานนวดไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากของสถานประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ตในการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการผลิตพนักงานนวดไทยให้มีทักษะฝีมือก่อนป้อนสู่ตลาดแรงงาน

นายกรีฑา กล่าวต่อว่า ล่าสุด กพร. ได้ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ 1. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการนวดไทยให้มีมาตรฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงและปลอดภัย 2. ส่งเสริมผู้ให้บริการมีฝีมืออย่างมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และทั่วโลก 3. เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานนวดไทยได้รับการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญ 5. พัฒนากำลังแรงงานรองรับนโยบาย New Engine of Growth ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งในนั้น สำหรับแนวทางความร่วมมือ มีดังนี้ แนวทางที่หนึ่ง ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือให้กับแรงงานภาคบริการ แนวทางที่สอง ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย สปา และความงาม เพื่อใช้เป็นหลักสูตรกลางในการพัฒนาฝีมือแรงงาน แนวทางที่สาม บูรณาการความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น วิทยากร ครูฝึก สถานที่ฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึก


"ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ ได้สร้างประโยชน์มากมายหลายด้าน เช่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้ขยายตัวมากขึ้น โรงแรมและรีสอร์ตมีพนักงานนวดไทยที่มีทักษะไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว และตัวพนักงานนวดไทยก็จะมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวด้วย" นายกรีฑากล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้