วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ผ่านงบฯ ปี 60 วงเงิน 2.73 ล้านล้าน ฉลุย รบ.ยัน ใช้งบฯ อย่างคุ้มค่า

สนช.ผ่านฉลุย! งบฯ 2.73 ล้านล้าน ภายใน 2 ชม. ด้วยคะแนน 183 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 ขณะที่ รมว.คลัง แจง ตัดงบซ้ำซ้อน อย่างเข้มงวด ด้าน “วิษณุ” ให้คำมั่นรัฐบาลจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่า 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานในการประชุม ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินกว่า 2.73 ล้านล้านบาท ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ชุดที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว

โดยนายอภิศักดิ์ ชี้แจงว่า หลังจากพิจารณาอย่างเข้มงวด คณะ กมธ.ได้ปรับลดทั้งสิ้น จำนวน 17,980,242,800 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ แผนแม่บทระดับชาติ ยุทธศาสตร์การจัดการในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตลอดจนเป้าหมาย ความคุ้มค่า ความพร้อม ศักยภาพ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึง โครงการหรือรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หมดความจำเป็น หรือได้ดำเนินการไปแล้ว รายการที่มีเป้าหมายดำเนินงานที่ไม่ชัดเจน จำเป็นน้อย มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ไม่ประหยัด รายการที่มีผลดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ที่คาดว่า จะใช้จ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 2560 รายการงบต่างๆ ที่สามารถประหยัดได้ รายการที่ใช้เงินจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากเงินงบประมาณได้อ้างเพิ่มงบฯ รองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี

นายอภิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการปรับเพิ่มทั้งสิ้น 17,980,242,800 บาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลดลง เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยองค์กรอิสระของรัฐ และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีมีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

นอกจากนี้ กมธ.ได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2560 รวมทั้งสิ้น 10,680,485,300 บาท เนื่องจาก 3 หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะที่กฎหมายมีผลบังคับแล้ว และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐไปตั้งที่กรมการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามมาตรา ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 59 มาตรา โดยมีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นเพียง 2 คน คือ นายสมชาย แสวงการ และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หลังจากใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระสาม และให้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ด้วยคะแนน 183 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทน ครม. ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก สนช.ว่า แม้ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และหัวหน้า คสช. นายกฯ และหัวหน้า คสช. จะอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่นายกฯ ได้ติดตามการประชุมเป็นระยะๆ ตั้งแต่วาระแรก นายกฯ พอใจ ชื่นชมการทำงานของทุกฝ่าย ตนขอขอบคุณที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะ พิจารณาในเวลาจำกัด ซึ่งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณนี้ จะนำไปใช่ตั้งแต่ 1 ต.ค. ปี 2559 ถ้าดูผิวเผิน เหมือนกับการใช้ในแต่ละปี แต่ครั้งนี้อาจมีความแตกต่าง เป็นการนำงบประมาณไปใช้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ซึ่งช่วงสุดท้ายตามโรดแม็ปของรัฐบาล เป็นปีสุดท้ายของแผน และขั้นตอนช่วงที่ 2 จากนั้นจะเข้าสู่การเลือกตั้งมีรัฐบาลชุดใหม่ ถือเป็นขั้นตอนที่ 3 ซึ่งปลายช่วงที่ 3 ถือว่าสำคัญมาก เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่ สิ่งสำคัญ คือ จะมีเหตุการณ์หลายสิ่งเกิดขึ้น คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีบทบัญญัติหลายบทที่จะบังคับใช้ โดยไม่เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล เรียกว่า ช่วงออกฤทธิ์ แปลว่า การใช้จ่ายงบประมาณจะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ ยังมีร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบฯ คือ ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ และร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ในเร็วๆ นี้

“ทั้งหมดนี้เพื่อให้สมาชิกรับทราบและมั่นใจว่า การใช้จ่ายงบประมาณในปีนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้งบประมาณของรัฐบาลต่อๆ ไป ดังนั้นรัฐบาลขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และคำแนะนำของสมาชิก” นายวิษณุ กล่าว.

สนช.ผ่านฉลุย! งบฯ 2.73 ล้านล้าน ภายใน 2 ชม. ด้วยคะแนน 183 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 1 ขณะที่ รมว.คลัง แจง ตัดงบซ้ำซ้อน อย่างเข้มงวด ด้าน “วิษณุ” ให้คำมั่นรัฐบาลจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่า 8 ก.ย. 2559 14:48 8 ก.ย. 2559 15:26 ไทยรัฐ