วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง ยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำ บขส. แล้ว 70 แห่งทั่วประเทศ

ขนส่งทางบก สนองนโยบายรัฐ ยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้ว 70 แห่ง จาก 117 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องน้ำให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ ปชช.

วันที่ 8 ก.ย. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ให้มีความสะอาด ได้มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกระทรวงสาธารณสุข และยกเลิกการเก็บค่าบริการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันสามารถดำเนินการตามนโยบาย ไม่เก็บค่าบริการห้องน้ำ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารได้แล้วจำนวน 70 แห่ง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 117 แห่งทั่วประเทศ สำหรับอีกจำนวน 47 แห่ง ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เนื่องจากติดสัญญาให้เอกชนบริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยจะเป็นการดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพห้องน้ำ กำหนดมาตรการดูแลความสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีจำนวนเพียงพอ รองรับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละวัน

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ออกแบบตัวอย่างห้องน้ำมาตรฐานสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างห้องน้ำใหม่ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว มีจำนวน 25 แห่ง อยู่ระหว่างยื่นขอใบรับรอง และ/หรือรอตรวจประเมิน กระทรวงสาธารณสุขออกใบรับรอง จำนวน 23 แห่ง และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงอีกจำนวน 21 แห่ง ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารที่บริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณางบประมาณ และ/หรือดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการยกระดับคุณภาพห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกได้ตั้งเป้าหมายให้สถานีขนส่งผู้โดยสารต้องมีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความพร้อมสามารถรองรับประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งต้องมีจำนวนห้องน้ำให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ และพร้อมรองรับการให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (Healthy Accessibility Safety : HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรฐานการดูแล และบำรุงรักษาห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับคุณภาพการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ขนส่งทางบก สนองนโยบายรัฐ ยกเลิกเก็บค่าบริการห้องน้ำ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้ว 70 แห่ง จาก 117 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องน้ำให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ ปชช. 8 ก.ย. 2559 11:33 8 ก.ย. 2559 13:59 ไทยรัฐ