วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขึ้นนายอำเภอระดับสูง (3)

ขึ้นนายอำเภอระดับสูง (3)

โดย ซี.12
8 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

นายอำเภออำนวยการระดับสูงที่ได้เลื่อนขึ้นมาล่าสุด 182 รายนั้นมีเพิ่มเติมดังนี้

101.นายสมพร มณีรัตน์ เป็นนายอำเภอหนองสูง มุกดาหาร 102.น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี เป็นนายอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 103.นายผะอบ บินสะอาด เป็นนายอำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน 104.นายชัยชนะ กฤตยานาถ เป็นนายอำเภอยะหา ยะลา 105.นายธราวุธ ช่วยเกิด เป็นนายอำเภอบันนังสตา ยะลา 106.นายวิธรัช รามัญ เป็นนายอำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด 107.นาย
เริงวิทย์ ถนอมแสง เป็นนายอำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด 108.นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล เป็นนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 109.นายณรงค์ศักดิ์ สบาย เป็นนายอำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 110.นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ เป็นนายอำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

111.นายอดิเรก อุ่นโอสถ เป็นนายอำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 112.นายวัฒนชัย จันตะเสน เป็นนายอำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด 113.นายวัลลภ จินดาเงิน เป็นนายอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 114.นายสมาน กองแก้ว เป็นนายอำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 115.นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว เป็นนายอำเภอกระบุรี ระนอง 116.นายวิทยา ชพานนท์ เป็นนายอำเภอแกลง ระยอง 117.นายพิรุณ วิมลอักษร เป็นนายอำเภอวังจันทร์ ระยอง 118.นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ เป็นนายอำเภอบ้านคา ราชบุรี 119.นายเสกสรร ถนอมกิตติ เป็นนายอำเภอจอมบึง ราชบุรี 120.นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม เป็นนายอำเภอเถิน ลำปาง

121.นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ เป็นนายอำเภองาว ลำปาง 122.นายมนตรี นาคถาวร เป็นนายอำเภอเกาะคา ลำปาง 123.นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์ เป็นนายอำเภอวังเหนือ ลำปาง 124.นายสุวัฒน์ จันทร์สุข เป็นนายอำเภอเมืองปาน ลำปาง 125.นายพันธ์ศักดิ์ สมเปาจี เป็นนายอำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน 126.นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ เป็นนายอำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน 127.นายประเดิม เดชายนต์บัญชา เป็นนายอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 128.นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม เป็นนายอำเภอภูกระดึง เลย 129.ร.ท.ภัทรชัย ขันธหิรัญ เป็นนายอำเภอปากชม เลย 130.นายชัชพงษ์ อาจแก้ว เป็นนายอำเภอท่าลี่ เลย

131.นายประยูร อรัญรุท เป็นนายอำเภอด่านซ้าย เลย 132.นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน เป็นนายอำเภอผาขาว เลย 133.นายรณรงค์ ทิพย์สิริ เป็นนายอำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ 134.นายกฤตกร ถาศักดิ์ เป็นนายอำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 135.นายภิรมย์กฤษฎิ์ พรมจันทร์ เป็นนายอำเภอชุมน้อย ศรีสะเกษ 136.นายธาตรี สิริรุ่งวนิช เป็นนายอำเภอห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 137.นายพิษณุ ประภาธนานันท์ เป็นนายอำเภอศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 138.นายกิตติ สัตย์ซื่อ เป็นนายอำเภอวังหิน ศรีสะเกษ 139.นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ เป็นนายอำเภอบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 140.นายสุชาติ ภาเจริญ เป็นนายอำเภอพยุห์ ศรีสะเกษ

141.นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นนายอำเภอวานรนิวาส สกลนคร 142.จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ เป็นนายอำเภออากาศอำนวย สกลนคร 143.นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน เป็นนายอำเภอคำตากล้า สกลนคร 144.นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ เป็นนายอำเภอภูพาน สกลนคร 145.นายบุญช่วย หอมยามเย็น เป็นนายอำเภอควนกาหลง สตูล 146.นายชอบ จันทร์ฉาย เป็นนายอำเภอท่าแพ สตูล 147.นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ เป็นนายอำเภอคลองหาด สระแก้ว 148.นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ เป็นนายอำเภอวังม่วง สระบุรี 149.นายอภิชาติ เหมือนมนัส เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 150.นายเนติธร ผุยหนองโพธิ์ เป็นนายอำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

ยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งสำหรับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้