วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับสมัครลดนาปรังปลูกพืชอื่น รัฐจัดให้ครัวเรือนละ 1 หมื่น

จากปัญหาข้าวราคาตก เพราะมีผลผลิตมากเกินความต้องการ เนื่องจากแต่ละปีมีการทำนาหลายรอบ โดยเฉพาะการทำนาปรังในเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ทำนามากกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 เพื่อลดรอบ การทำนาปรัง และสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทน โดยจัดงบประมาณสนับสนุนชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เผยว่า โครงการนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายใน 22 จังหวัด เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวม 300,000 ไร่ ชาวนา 60,000 ครัวเรือน ให้ปรับเปลี่ยนการทำนาปรังไปปลูกพืชชนิดอื่นตามความต้องการของชาวนา ภายใต้เงื่อนไข มีความเป็นไปได้ในการผลิตและความต้องการของตลาด ที่จะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 ถึง 30 เม.ย. 2560 กรมส่งเสริมได้เปิดรับสมัครชาวนาเข้าร่วมโครงการ โดยให้ยื่น ใบสมัครพร้อมหลักฐาน สำเนาทะเบียนเกษตรกร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองเป็นชาวนาที่ทำนาปรังในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 22 ก.ย.นี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

“ในอดีต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการปลูกข้าวสลับกับพืชอื่น เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผัก เป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหาร แต่ปัจจุบันชาวนาได้เปลี่ยนมาทำนาแบบพืชเชิงเดี่ยว ปลูกข้าวมากกว่า 2 รอบต่อปี ไม่ทำการเพาะปลูกพืชอื่นสลับหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ส่งผลให้อุตสาหกรรมขาดแคลนวัตถุดิบ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นทุกปี ในสภาวการณ์ที่ผลผลิตข้าวล้นตลาด การสนับสนุนให้ชาวนาผู้มีประสบการณ์เพาะปลูกพืชอื่น ลดรอบการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่มีความเหมาะสม และมีตลาดรองรับผลผลิตจะสามารถช่วยลดปริมาณข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาด ลดความเสี่ยงเรื่องราคา และยังส่งผลดีให้ชาวนาเรื่องการตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว รวมทั้งดินได้มีการพักฟื้นตัว เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูต่อไปอีกด้วย” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว.

จากปัญหาข้าวราคาตก เพราะมีผลผลิตมากเกินความต้องการ เนื่องจากแต่ละปีมีการทำนาหลายรอบ โดยเฉพาะการทำนาปรังในเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด... 7 ก.ย. 2559 13:13 7 ก.ย. 2559 13:14 ไทยรัฐ