วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯสั่งสร้าง “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ตั้ง “ณรงค์” คุมพร้อมคลอด 34 เกณฑ์ชี้วัด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 เปิดเผยว่า ตนได้รับการแต่งตั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินกิจกรรมสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 โดยให้จังหวัด อำเภอ ตำบล หรือท้องถิ่นที่สนใจ นำเสนอการดำเนินการ บริหารจัดการในชุมชน ให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาที่สมดุลในมิติต่างๆ เช่น น้ำ ป่า อุตสาหกรรม การ จัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับประเทศไทยและประชาชน 67 ล้านคนให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า แนวทางการดำเนินงานสร้างเมืองน่าอยู่จะเป็นการขยายผลจากโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีทั้งสิ้น 34 ตัวชี้วัด ภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1.เมืองอยู่ดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอสำหรับคนทุกกลุ่ม มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง 2.คนมีสุข มีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา สวัสดิการ และการพิทักษ์สิทธิที่เหมาะสม เท่าเทียม 3.สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4.เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน

ด้าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเมืองสิ่งแวดล้อมจะมีการเปิดรับสมัครเทศบาลทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้ารับการประเมินและมีการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อดูการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลแต่ละแห่ง โดยการให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาทั้งกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงานที่เทศบาลทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญต่อการแสดงผลงานที่ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 เปิดเผยว่า ตนได้รับการแต่งตั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... 7 ก.ย. 2559 04:47 7 ก.ย. 2559 04:47 ไทยรัฐ