วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-ญี่ปุ่น วางเครือข่ายช่วยหญิงไทย เหยื่อความรุนแรง

ปลัด พม. นำทีมประชุมหารือกับองค์กรบ้านพักฉุกเฉิน “ศาลา” และกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทย ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และค้ามนุษย์ ร่วมมือวางเครือข่าย และกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหาย ระหว่างหน่วยงานในญี่ปุ่นและไทยอย่างใกล้ชิด ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พร้อมด้วยนางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ได้ไปประชุมหารือกับผู้แทนจากบ้านพักฉุกเฉิน "ศาลา" สำหรับสตรีต่างชาติในญี่ปุ่น และกลุ่มเครือข่ายฮอทไลน์ "เวลาวารี" ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น ทั้งเรื่องการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาค้ามนุษย์ ปัญหาทางด้านกฎหมาย โดยให้บริการคำปรึกษาและที่พักพิงแก่กลุ่มดังกล่าว ที่เมืองโยโกฮามา จังหวัดคานากาว่า

นายไมตรี เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ผ่านมากลุ่ม “เวลาวารี” ได้ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น จำนวน 174 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ในขณะที่บ้านพักฉุกเฉิน “ศาลา” ให้ที่พักแก่หญิงไทย ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การประชุมหารือในครั้งนี้ ทำให้เกิดเครือข่ายและความเชื่อมโยงในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในประเทศไทยและหน่วยงานเอ็นจีโอ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนไทย จำนวน 40,000 คน ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองประเทศจะได้มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหญิงไทยและครอบครัวต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “พม.- ไจก้า” เรื่อง“การเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้มนุษย์” (MSDHS-JICA Technical Cooperation Meeting on Strengthening MDTs) ที่สำนักงานใหญ่ ไจก้า กรุงโตเกียว

นายไมตรี กล่าวว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและดำเนินงานร่วมกับ พม. ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ที่มุ่งพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการส่งกลับ และการคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกท่ีผู้บริหารระดับสูงทั้งสององค์กรได้ร่วมกันหารือ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีแรกของโครงการฯ และเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานในระยะ 3 ปีหลัง ให้ตอบสนองความต้องการ โดยยึดผู้เสียหายเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้เสียหายที่รอดพ้นจากกระบวนการค้ามนุษย์

ด้าน นายอาคิระ นากามูระ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างสันติภาพ ไจก้า กล่าวว่า ไจก้า มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียน อื่น เช่น ลาว เมียนมา และเวียดนาม และพร้อมเสมอสำหรับโครงการความร่วมมือกับประเทศไทยที่เป็นประโยชน์อื่นๆด้วย

จากนั้น นายไมตรี ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับไจก้าในอนาคตว่า จะดำเนินงานโดยเน้น 3 ส่วน คือ 1.มีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น Focal Point รับผิดชอบด้านงานค้ามนุษย์ 2. มีข้อมูล / งบประมาณ / กิจกรรม-ฝึกอบรม ที่เน้นการสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย และ 3.การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นประเทศต้นทาง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ CMLV ในการนี้ พม. และไจก้า ประเทศญี่ปุ่น จะได้มีการประสานความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในอีก 3 ปีข้างหน้า.

ปลัด พม. นำทีมประชุมหารือกับองค์กรบ้านพักฉุกเฉิน “ศาลา” และกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทย ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และค้ามนุษย์ ร่วมมือวางเครือข่าย และกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหาย ระหว่างหน่วยงานในญี่ปุ่น-ไทยใกล้ชิด 7 ก.ย. 2559 01:57 7 ก.ย. 2559 02:23 ไทยรัฐ