วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขึ้นนายอำเภอระดับสูง (2)

โดย ซี.12

นายอำเภออำนวยการระดับต้นที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูงในเดือนที่แล้ว มีอีกดังต่อไปนี้

46.นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร เป็นนายอำเภอบ่อไร่ ตราด 47.นายกำธร เวหน เป็นนายอำเภอเกาะช้าง ตราด 48.นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม เป็นนายอำเภอบ้านตาก ตาก 49.นายประทีป โพธิ์เที้ยม เป็นนายอำเภออุ้มผาง ตาก 50.นาย อังกูร สุ่นกุล เป็นนายอำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 51.ว่าที่ ร.ต.อุทัย ทาบทอง เป็นนายอำเภอท่าอุเทน นครพนม 52.นายพรประเสริฐ ควรรณสุ เป็นนายอำเภอปลาปาก นครพนม 53.นายเสน่ห์ ยอดบุญญฤทธิ์ เป็นนายอำเภอเรณูนคร นครพนม 54.นายเธา ชูจันทร์ เป็นนายอำเภอนาแก นครพนม 55.นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย เป็นนายอำเภอครบุรี นครราชสีมา 56.นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน เป็นนายอำเภอเสิงสาง นครราชสีมา 57.นายประยุทธ คำแหง เป็นนายอำเภอโนนแดง นครราชสีมา 58.นายยงยุทธ จิตสำรวย เป็นนายอำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 59.นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ เป็นนายอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 60.นายชูศักดิ์ สบานแย้ม เป็นนายอำเภอบางขัน นครศรีธรรมราช

61.นายวิทยา เขียวรอด เป็นนายอำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 62.นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง เป็นนายอำเภอจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 63.นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย เป็นนายอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช 64.นายชนาธิป โคกมณี เป็นนายอำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 65.นายสานิตย์ จันทรนิยม เป็นนายอำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ 66.นายเอกวิทย์ มีเพียร เป็นนายอำเภอไพศาลี นครสวรรค์ 67.นายพูลเดช อุเทนพันธ์ เป็นนายอำเภอยี่งอ นราธิวาส 68.ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ เป็นนายอำเภอบาเจาะ นราธิวาส 69.นายสังคม เกิดก่อ เป็นนายอำเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส 70.นายยาลา ใบกาเด็ม เป็นนายอำเภอจะแนะ นราธิวาส

71.นายดงพล รุจิธรรมธัช เป็นนายอำเภอทุ่งช้าง น่าน 72.นางอาภรณ์ ใหม่มงคล เป็นนายอำเภอพรเจริญ บึงกาฬ 73.นายสุพจน์ เมฆประดับ เป็นนายอำเภอปากคาด บึงกาฬ 74.นายสาวิตร เจียมจิระพร เป็นนายอำเภอนางรอง บุรีรัมย์ 75.น.ส.สุนันท์ สุขเจริญ เป็นนายอำเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์ 76.นายอุทิศ ศิริโภค เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 77.นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ เป็นนายอำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 78.นายโอฬาร บิลสัน เป็นนายอำเภอยะรัง ปัตตานี 79.นายเอก ยังอภัยย์ เป็นนายอำเภอหนองจิก ปัตตานี 80.นายไชยพร นิยมแก้ว เป็นนายอำเภอปะนาเระ ปัตตานี 81.นายธานี หะยีมะสาและ เป็นนายอำเภอมายอ ปัตตานี 82.นายอดุลย์ หมีดเส็น เป็นนายอำเภอไม้แก่น ปัตตานี 83.นายสมมาตรา บารา เป็นนายอำเภอแม่ลาน ปัตตานี 84.นาย ไพรัตน์ เพชรยวน เป็นนายอำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา 85.นายประพันธ์ ตรีบุปผา เป็นนายอำเภอมหาราช พระนครศรีอยุธยา 86.นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ เป็นนายอำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา 87.นายสามารถ สุวรรณมณี เป็นนายอำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 88.นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ เป็นนายอำเภอคุระบุรี พังงา 89.นายบุรี ธรรมรักษ์ เป็นนายอำเภอเกาะยาว พังงา 90.ว่าที่ ร.ต.สุรพล เจริญสิน เป็นนายอำเภอเขาชัยสน พัทลุง

91.นายธีระพงศ์ เศลารักษ์ เป็นนายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 92.นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล เป็นนายอำเภอโพทะเล พิจิตร 93.นายวิเชียร จูห้อง เป็นนายอำเภอวังทรายพูน พิจิตร 94.นายวิเชียร ลักคนสุวรรณ์ เป็นนายอำเภอบึงนาราง พิจิตร 95.นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ เป็นนายอำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก 96.นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ เป็นนายอำเภอนครไทย พิษณุโลก 97.เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ เป็นนายอำเภอสูงเม่น แพร่ 98.นายปัญญา เล็กกระจ่าง เป็นนายอำเภอวังชิ้น แพร่ 99.นายวีระ พวงภู่ เป็นนายอำเภอสอง แพร่ 100.นายพรชัย พุดซ้อน เป็นนายอำเภอคำชะอี มุกดาหาร

หมดชุด 100 คนแรก สำหรับนายอำเภออำนวยการระดับสูง.

“ซี.12”

6 ก.ย. 2559 11:01 6 ก.ย. 2559 11:01 ไทยรัฐ