วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสริมหลักธรรม

โดย สหบาท

ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตของนายตำรวจหญิงที่มีโอกาสโกนผมบวชชีศึกษาธรรมะ

เมื่อ พ.ต.ต.หญิง วาชิณี ยศปัญญา สว. (ประชาสัมพันธ์) สลก.รร.นรต. ปัจจุบันปฏิบัติราชการสำนักงาน ผบช.รร.นรต. ได้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ

เนื่องในวันแม่ 12 ส.ค.59 ระหว่างวันที่ 9-17 ส.ค.59 จัดโดยวัดไทยพุทธคยา 935 รัฐพิหาร อินเดีย ร่วมกับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีอุปสมบทพระภิกษุ 56 รูป

ส่วนเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่โกนผมบวชชี

เป็นการบวช “ทดแทนคุณลมหายใจรักของแม่” เพิ่มพลังบุญบารมีให้ตัวเอง ได้รับความกรุณาจาก พระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และ คุณธัญญรัตน์ ญาโณทัยขจิตต์ ผู้จัดทำพิธีโกนผมให้ ณ ใต้ต้นโพธิ์ วัดไทยพุทธคยา

ก่อนทำพิธีบวชชี ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

การไปบวชในครั้งนี้ พ.ต.ต.หญิง วาชิณี บอกว่า ทำให้ได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อชาวพุทธ สอนให้รู้เหตุแห่งทุกข์

อันเกิดจาก “การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เป็นทุกข์ การปฏิบัติให้พ้นทุกข์คือ ทาน ศีล ภาวนา”

หลักธรรมทั้งหมด เจ้าตัวตั้งมั่นว่า นอกจากจะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยังจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย เพราะโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจ

ผลิตบุคลากรเน้นทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย และวิชาชีพตำรวจเป็นสำคัญ

ดังนั้น บุคลากรในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ครู อาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ คือ “ต้นน้ำ” แห่งความยุติธรรม

จำเป็นต้องมีความรู้ทางธรรมประกอบด้วย

พ.ต.ต.หญิง วาชิณี ถึงนำหลักปฏิบัติใน ทาน ศีล ภาวนา มาเป็นหลักปฏิบัติช่วยให้การทำงานของตำรวจ การสอนของครูอาจารย์ และการเรียนของนักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดความสำเร็จสมบูรณ์แบบ

สมกับเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชนในอนาคต.

สหบาท

5 ก.ย. 2559 14:02 5 ก.ย. 2559 14:22 ไทยรัฐ