งานคือเงิน 06/09/59

ข่าว

  งานคือเงิน 06/09/59

  หมึกเขียว

   6 ก.ย. 2559 05:01 น.

   การเริ่มต้นที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน

   สนใจจับจอง สารพัดตำแหน่งงานดีๆ แวะเวียนกันมาได้ที่ งานคือเงิน เช่นเคย

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลา รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหาร วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI -TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถด้านการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล หรือมีประสบการณ์ด้านงานนโยบายและแผน การวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 7 ก.ย.นี้

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล รับ อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์ภาษา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน การแปล หรือ ภาษาศาสตร์ ภาษาประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและการสื่อสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และ ด้านการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ระดับดี-ดีมาก มีทักษะ/ความสามารถในด้านการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สนใจติดต่อที่งานแผนและพัฒนา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2441-4125 ต่อ 217-218 ถึง 12 ก.ย.นี้

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา สถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินงาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589, 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 ถึง 12 ก.ย.นี้

   กรมโยธาธิการและผังเมือง รับ พนักงานตัดเย็บ และตกแต่ง 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความชำนาญงานในหน้าที่ โดยมีหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่าง 7-13 ก.ย.นี้

   กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักหอสมุดและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแผน และการบริหารงบประมาณ มีความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณเบื้องต้น สมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2201-7072-7077 ถึง 21 ก.ย.นี้

   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารและธุรการ วุฒิ ปริญญาตรี ต้องเป็นปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดย เฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี, เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานกิจการนิสิต วุฒิ ปริญญาตรี ต้องเป็นปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดย เฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ทั้งในและนอกสถานที่, เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยทะเบียนและประเมินผล กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต วุฒิ ปริญญาตรี ต้องเป็นปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี สนใจสมัครที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 22 ก.ย.นี้

   มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ หรือพัฒนาชุมชน, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางการบัญชี ทั้งสองตำแหน่งต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สนใจสมัครและสอบถามที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008,41006 ถึง 22 ก.ย.นี้

   คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน รับ อาจารย์ 1 อัตรา กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก และ เกรดเฉลี่ยสะสมวุฒิ ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง หากมีผลการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) ไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดง (ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้จัดทำเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์) มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน Internet Based ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน สนใจสมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โทร.0-2696-6216 ถึง 23 ก.ย.นี้

   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี, วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมเหมืองแร่ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง เคมี ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://dmf.job.thai.com ถึง 23 ก.ย.นี้

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ หรือ จิตวิทยา การสื่อสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา สาธารณสุข ต้องจบปริญญาโท ทางด้านสุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง และ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวดที่ 1 บททั่วไป สนใจสอบถามและสมัครที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 30 ก.ย.นี้

   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับ พนักงานโรงพยาบาล (ประเภทประจำ) ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี หรือเทียบเท่า, พยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง การพยาบาล หรือเทียบเท่า สมัครที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคาร กิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โทร.0-2926-9368 (-70) ถึง 30 ก.ย.นี้ 

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:15 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์