วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ผ่าน ก.ม.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ โอนอำนาจ วธ.ให้ มท.ดำเนินการ

มติ สนช.เห็นชอบ 161 เสียง ผ่าน ก.ม.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ โอนอำนาจหน้าที่จาก ก.วัฒนธรรม ไปให้กรมการปกครอง ก.มหาดไทย ดำเนินการพาคนไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่กรุงเมกกะ ซาอุฯ แทน

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ.2524 เนื่องจากปัจจุบันผู้นับถือศาสนาอิสลาม ให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นจำนวนมาก จึงได้มีแก้ไขปรับเปลี่ยนให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีหน่วยงานราชการในภูมิภาคสามารถใกล้ชิดประชาชนในทุกพื้นที่ ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจญ์แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลำดับรายมาตรา

โดย นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ สนช. อภิปรายว่า ไม่ติดใจที่ กมธ.ฯได้แก้ไขเพิ่มปลัดวัฒนธรรมเป็นกรรมการ เพราะมีความเกี่ยวข้อง แต่ที่มีความกังวลในเรื่องของการตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ที่กำหนดให้มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับกิจการฮัจญ์มาเป็นคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคนเหล่านี้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับการนำประชาชนไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่กรุงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ด้าน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า คนที่จะมาเป็นคณะอนุกรรมการฯ จะต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ มีหน้าที่เพียงเสนอแนะ เสนอมาตรการคุ้มครองแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ อย่างไรก็ตามเมื่อสมาชิกมีความกังวล ทาง กมธ.ฯก็จะรับข้อสังเกตดังกล่าวไปเขียนไว้ท้ายร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้การตั้งอนุกรรมการฯ มีความรอบคอบ ป้องกันไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการฯ

ภายหลังอภิปรายเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน 161 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป.

มติ สนช.เห็นชอบ 161 เสียง ผ่าน ก.ม.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ โอนอำนาจหน้าที่จาก ก.วัฒนธรรม ไปให้กรมการปกครอง ก.มหาดไทย ดำเนินการพาคนไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่กรุงเมกกะ ซาอุฯ แทน 2 ก.ย. 2559 15:02 2 ก.ย. 2559 15:21 ไทยรัฐ