ไลฟ์สไตล์
100 year

ปปง. ขายทอดทรัพย์สิน เครือข่ายทัวร์จีน 'ทรานลี่' 6 ก.ย.นี้

ไทยรัฐออนไลน์
1 ก.ย. 2559 23:00 น.
SHARE

ปปง. ประกาศขายทอดทรัพย์สินในเครือข่ายทัวร์จีน ”ทรานลี่” 6 ก.ย.นี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมกำหนดเงื่อนไขผู้ที่จะมาสู้ราคา  

วันที่ 1 ก.ย. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา ระบุมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเครือข่ายบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด และพวก ที่เลขาธิการ ปปง.ได้มีคำสั่งยึดและอายัดไว้ชั่วคราว ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยมีรายการเรือและรถยนต์โดยสาร จำนวน 151 รายการ เป็นไปตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งเลขาธิการ ปปง.โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา สามารถติดต่อขอดูทรัพย์สินและลงทะเบียนได้ตามประกาศ

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไม่ได้ ในวันที่ 6 กันยายน จะนำออกขายทอดตลาดอีก 3 นัด ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีวันและเวลาดังนี้ นัดที่ 1 วันที่ 7 กันยายน เวลา 10.00 น. นัดที่ 2 วันที่ 8 กันยายน เวลา 10.00 น. และนัดที่ 3 วันที่ 9 กันยายน เวลา 10.00 น.

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ หากขายทอดตลาดได้หมดทุกรายการในนัดใดแล้ว ให้ปิดการขายทอดตลาดในนัดที่เหลือ การขายทอดตลาดทรัพย์สินในแต่ละรายการใช้วิธีประมูลราคาโดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ปปง. ต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่จนกว่าจะไม่มีผู้สู้ราคาอีก และหากคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายทรัพย์สินให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินในรายการนั้นทันที เว้นแต่ทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป อาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ โดยสำนักงาน ปปง.จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และทำสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินส่วนที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันขาย

เมื่อชำระเงินทั้งหมดแล้ว สำนักงาน ปปง.จึงจะโอนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อได้ หากผู้ซื้อไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ไม่ได้วางเงินมัดจำไว้ สำนักงาน ปปง. จะริบเงินมัดจำหรือริบหลักประกันนั้น แล้วนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดในครั้งต่อไป และหากการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขนย้าย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นภาระของผู้ซื้อทรัพย์สินได้ และสำนักงาน ปปง.ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนทรัพย์สินรายการใดๆ ตามประกาศออกจากขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาดตามความเหมาะสม เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้สู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ในการสู้ราคาผู้สู้ราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันขายทอดตลาดด้วย และในกรณีที่ผู้สู้ราคาประสงค์จะเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่นให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู้ราคาในนามตนเอง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศขายทอดตลาดขายทอดทรัพย์สินเครือข่ายทัวร์จีนทรานลี่ภูเก็ตทรานลี่ ทราเวิลผู้ประสงค์เข้าสู้ราคา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:12 น.