วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ แล้ว! รธน.ชั่วคราวฯ แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มจำนวน สนช.

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติม สรรหา สนช.เพิ่มเป็น 250 คน คุณสมบัติต้องสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 โดยในมาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน คือ ใน "มาตรา 6 ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคําแนะนํา


ทั้งนี้ ในมาตรา 4 ให้สมาชิก สนช.ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นสมาชิก สนช.ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/077/1.PDF

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติม สรรหา สนช.เพิ่มเป็น 250 คน คุณสมบัติต้องสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี 1 ก.ย. 2559 15:15 1 ก.ย. 2559 16:03 ไทยรัฐ