วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลเรือนเข้า วปอ. (2)

โดย ซี.12

ข้าราชการพลเรือนจากกระทรวงต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม วปอ.รุ่น 59 ยังมีอีกหลายกระทรวง

ขอนำมาแจ้งให้ทราบตามลำดับดังนี้ พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายพัชระ ตั้งพานิช นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปนิธิ เสมอวงษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ของกระทรวงคมนาคม มี 5 คนคือ นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 กรมทางหลวงชนบท นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสุรชัย ศรีเลณวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง นางอัฌนา พรหมประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

นายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย นายภูมี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นางนิยดา หมื่น–อนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภาวิไล คำเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการค้าภายใน นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอรเทพ อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดสกลนคร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร นายสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ที่มาจาก กระทรวงศึกษาธิการ มี 7 ราย คือนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 นายตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา นางอุรุยา วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีอยู่รายหนึ่งที่น่าแปลกใจคือ พันตำรวจเอกสุพล จงพาณิชย์กุลธร นายแพทย์ สบ.5 หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เข้ามาในโควตาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

“ซี.12”

1 ก.ย. 2559 09:38 1 ก.ย. 2559 09:38 ไทยรัฐ