วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวเงินกู้ปรับโครงสร้าง ผลิตมันสำปะหลัง

ครม.อนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง 4 โครงการ ทั้งลดดอกเบี้ยเงินกู้ 6 เดือน รวม 3.1 แสนราย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกระบบน้ำหยด

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 59-60 โดยมีโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี รายละไม่เกิน 80,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์รวม 310,000 ราย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน รัฐบาลดำเนินการมา 2 ถึง 3 ปีแล้ว โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยเงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรรวม 10,000 ราย

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มสถาบันเกษตรกร จุดประสงค์โครงการเพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันมากขึ้น จะได้ช่วยเหลือกันยกมาตรฐานการผลิต มีการแปรรูปหัวมันสด มันเส้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน มีวงเงินกู้รวม 1,500 ล้านบาท

และโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง โครงการนี้ เน้นสำหรับให้เกษตรกรกู้เงินเพื่อนำไปลงทุนซื้อเครื่องจักร สร้างลานมัน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยโครงการนี้ มีระยะเวลา 2 ปี ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินกู้รวม 1,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรรายย่อยกู้ได้รายละ 1 ล้านบาท สถาบันเกษตรและสหกรณ์วงเงินกู้ได้รายละ 20 ล้านบาท

และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลมีโครงการสำหรับข้าวแปลงใหญ่ไปแล้ว จึงออกโครงการนี้มาเพิ่มเติม ทั้งนี้การเกษตรแปลงใหญ่คือ เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จำหน่าย และบริหารจัดการซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงการตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 3,250 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี คือ ปีงบประมาณ 60 ถึงปีงบ 62 เกษตรกรกู้ได้รายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน หรือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน กรณีเงินทุนหมุนเวียนกู้ได้นาน 1 ปี ที่เหลือกู้ได้นาน 3 ปี โดยมีเป้าหมายในปีนี้ ทั้งหมดจำนวน 650 แปลง แบ่งเป็นข้าว 426 แปลง พืชไร่จำนวน 140 แปลง ปศุสัตว์ 25 แปลง และประมง 20 แปลง โดยที่กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20 โดยที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส.จำนวน 228 ล้านบาท.

ครม.อนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง 4 โครงการ ทั้งลดดอกเบี้ยเงินกู้ 6 เดือน รวม 3.1 แสนราย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกระบบน้ำหยด 30 ส.ค. 2559 19:32 30 ส.ค. 2559 21:23 ไทยรัฐ