วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ดัน 'ดร.กบ' นั่งกุนซือนายกฯ ตั้ง 'จิรชัย' นั่งแท่นปลัด สปน.

ครม.รับทราบคำสั่งนายกฯ ตั้ง "อำพน" นั่งที่ปรึกษา ไฟเขียว "จิรชัย" นั่งปลัด สปน. ให้ "เมธินี" เป็นเลขาฯ ก.พ. ส่วน "ปกรณ์" ควบรองเลขาฯ ครม.อีกหนึ่งตำแหน่ง พร้อมต่ออายุ "อธิบดีสรรพสามิต" ต่ออีก 1 ปี

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 183/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการ ครม. ให้มีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ ครม.และกระบวนการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อเลขาธิการ ครม. และนายกรัฐมนตรี ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ที่กระทรวงการคลังกำหนด เทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งปลัดกระทรวง และให้สำนักเลขาธิการ ครม.สนับสนุนการปฏิบัติงาน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ครม.ยังอนุมัติแต่งตั้ง นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, รับโอน นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการ ก.พ., นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรองเลขาธิการ ครม.อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว, รับโอน น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ครม.ยังมีมติแต่งตั้ง นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์, นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม, นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา เป็นอธิบดีกรมชลประทาน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า แต่งตั้ง นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม, นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน, นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน, นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน, นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า รับโอน นายสรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม, น.ส.พัชรีพร หาญสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน.

ครม.รับทราบคำสั่งนายกฯ ตั้ง "อำพน" นั่งที่ปรึกษา ไฟเขียว "จิรชัย" นั่งปลัด สปน. ให้ "เมธินี" เป็นเลขาฯ ก.พ. ส่วน "ปกรณ์" ควบรองเลขาฯ ครม.อีกหนึ่งตำแหน่ง พร้อมต่ออายุ "อธิบดีสรรพสามิต" ต่ออีก 1 ปี 30 ส.ค. 2559 17:24 30 ส.ค. 2559 18:11 ไทยรัฐ