Thairath Logo
กีฬา

ท้องถิ่นพะเยาหนุน ผังเมืองหน่วยอิสระ

Share :

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายอัครา พรหมเผ่า รองนายก อบจ.พะเยา กล่าวว่า ผังเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากในการ พัฒนา โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการวางผังเมืองรวม หากไม่มีการวางผังการพัฒนาท้องถิ่นจะไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เห็นด้วยที่ให้ผังเมืองเป็นองค์กร เอกเทศ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า ประธานชมรมท้องถิ่นไทย จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ผังเมืองเหมือนพิมพ์เขียวของเมืองที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ แต่หากทำขึ้นมาสนอง ความต้องการของคนกลุ่มใดไม่ควรเกิดขึ้น ควรให้มี หน่วยงานผังเมืองต่อไปและแยกเป็นอิสระจากองค์กรอื่น ควบคุมหรือกำกับโดยประชาชน

ขณะที่นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายก อบต.ออย อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า ผังเมืองเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ในอดีตไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ข้อดีของผังเมืองมีมากมาย เช่น กันพื้นที่ให้รถดับเพลิงเข้า ดับเพลิงกันทางจราจร จัดโซนที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการ สถานบันเทิง เป็นต้น ในการทำหน้าที่และ อำนาจของผังเมือง ภาครัฐต้องให้ความสำคัญ หน่วยงาน ผังเมืองควรแยกเป็นอิสระ เพราะการวางผังเมืองเป็น สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน จะต้องมีความคล่องตัวสูง สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องให้คำแนะนำปรึกษาให้แก่ท้องถิ่น ไม่ควรเป็นองค์กรตั้งรับอยู่กับที่ อย่างเช่นที่ผ่านมา รัฐควรสนับสนุนทั้งเงิน คน อำนาจการบริหารจัดการ เพราะหลายประเทศที่ย้ายเมืองหลวง ก็เพราะการจัดการเรื่องผังเมืองมีความซับซ้อน ดังนั้นผังเมืองเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจัดการ.

อ่านเพิ่มเติม...
อัครา พรหมเผ่าผังเมืองอนุรักษ์ โปร่งสุยารัฐวุฒิชัย ใจกล้าพะเยาไทยรัฐฉบับพิมพ์