วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสส.ชูกลไกจังหวัดพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ยังมีเด็กช่วงอายุ 2-5 ปีร้อยละ 12 ที่ไม่ได้รับโอกาสเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปฐมวัย และยังพบ 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า ทั้งนี้ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ภายในปี 2559 เพื่อให้กลไกการทำงานของจังหวัดและท้องถิ่นได้รับผิดชอบและดูแลลูกหลานตนเอง

ด้าน รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง ผู้จัดการโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย สสส. กล่าวว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงการทำงานระดับจังหวัด ซึ่งกลไกของจังหวัดควรมีองค์ประกอบสำคัญใน 6 ระบบ แบ่งเป็นระบบสนับสนุน 3 ระบบ ได้แก่ การบริหารจัดการ สารสนเทศ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และระบบหลัก 3 ระบบ ได้แก่ การจัดทำแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ฐานข้อมูล และการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลคือหัวใจในการนำมาวิเคราะห์นโยบาย วิสัยทัศน์ แสดงถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง.

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ยังมีเด็กช่วงอายุ 2-5 ปีร้อยละ 12 ที่ไม่ได้รับโอกาสเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงปฐมวัย 29 ส.ค. 2559 04:13 29 ส.ค. 2559 04:13 ไทยรัฐ