วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"-สำนักงานทรัพย์สินฯ-พัฒนาชีวิตชุมชน เปิดศูนย์การเรียนรู้ "บวร"

จากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้ง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการบำบัดน้ำเสียบึงพระราม9ในวันที่ 15 ส.ค.2531 เกี่ยวกับการพัฒนาดูแลโครงการบำบัดน้ำเสียบริเวณบึงพระราม 9 ซึ่งจะต้องย้ายชาวชุมชนที่อาศัยบริเวณนั้นออกจากพื้นที่ โดยพระองค์ไม่ต้องการทอดทิ้งชาวบ้าน จึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์รวมจิตใจด้วยการจัดตั้งวัดขึ้น ปัจจุบันคือวัดพระราม 9กาญจนาภิเษก

ในส่วนนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “บวร” บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน มาขับเคลื่อนแนวทางการดูแลประชาชนในพื้นที่ เน้นสร้างคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จนกระทั่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ “บวร” และเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ “บวร” มีจุดเริ่มต้นอย่างไร?...พิชิตศักดิ์ มีมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานชุมชน สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล่าว่า เริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันระหว่างบ้าน(ชุมชน) วัด (วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โบสถ์ มัสยิด) โรงเรียน (โรงเรียนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ใน 4 มิติ ประกอบด้วย

1.มิติเศรษฐกิจ ซึ่งแหล่งทุนโดยชุมชนลดรายจ่าย สร้างรายได้ พัฒนาอาชีพ 2.มิติสังคม คือเกิดความสัมพันธ์ที่ดีมีคุณธรรม มีความสุข และสุขภาพดี 3.มิติสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยมั่นคง สิ่งแวดล้อมดี สาธารณูปโภคครบถ้วนและ 4.มิติวัฒนธรรม คือรักษาภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม

“โอกาสเดียวกันบริษัทเอกชนที่เคยเช่าพื้นที่ ได้คืนพื้นที่พร้อมกับอาคารที่บริษัทได้ก่อสร้างไว้ ทางสำนักงานทรัพย์สินฯจึงได้ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ทั้งนี้ บริเวณที่ตั้งอาคารยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่อยู่รอบๆจำนวน 11 ชุมชน หรือประมาณ 15,000 ครัวเรือน”

เป้าหมายและจุดประสงค์ของการตั้งศูนย์ฯเป็นอย่างไร...พิชิตศักดิ์ บอกว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยง เกื้อกูลกันระหว่างชุมชนหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบ้าน วัด โรงเรียน “บวร”ซึ่งจะเป็นแกนในการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ หากมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ชุมชนเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์แห่งนี้บ้างหรือยัง? พิชิตศักดิ์ เผยว่า ตั้งแต่เริ่มทดลองเปิดบริการได้มีการจัดการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ เช่น หลักสูตรโยคะ ก็ได้ติดต่อกับหน่วยงานที่สอนโยคะ จากนั้นได้ระดมสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งวิทยากรที่มาสอนวิชาโยคะให้ก็มาด้วยจิตอาสา โดยศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ “บวร”จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00–17.00 น. ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อนาคตจะมีการขยายศูนย์ฯอีกหรือไม่? พิชิตศักดิ์บอกว่า ขณะนี้จะทำในสองเขตก่อนคือห้วยขวางและวังทองหลาง แต่จะขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มภาคีหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการดูแลสาธารณสุข อาชีพหรืออื่นๆ ที่จะอำนวยประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม ที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำเป็นศูนย์แห่งโอกาส ส่วนการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายขึ้นอยู่กับว่าประชาชนต้องการจริงๆหรือไม่ มีความชัดเจนในแผนที่ที่จะพัฒนาตนเองมากน้อยเพียงใด.

29 ส.ค. 2559 03:46 29 ส.ค. 2559 03:47 ไทยรัฐ