วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล 2 ปี บิ๊กตู่! ปชช.72.15% เชื่อมั่น ชอบแก้ปัญหาเร็ว-ปราบคอร์รัปชัน

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน 2 ปี ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี 72.15% เชื่อมั่น ผลงานรัฐบาลในภาพรวม 66.66% ชอบปราบคอร์รัปชัน อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง...

2 ปี กับการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมุ่งหวังแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสถานการณ์บ้านเมือง จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานของรัฐบาลเป็นไปได้ด้วยดี

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการทำงานของรัฐบาล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,293 คน สำรวจระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2559 สรุปผล ได้ดังนี้

1) ความเชื่อมั่นของคนไทย ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

1.1 ความเชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา = 72.15% (เชื่อมั่นมาก 26.06% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 46.09%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 46.09% เพราะในช่วง 2 ปี นายกฯ มีผลงานให้เห็นหลายเรื่อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรวดเร็ว ฯลฯ

อันดับ 2 เชื่อมั่นมาก 26.06% เพราะ เป็นคนดี ตั้งใจทำงาน เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง มีความเป็นผู้นำ ไม่เป็นนักการเมือง ฯลฯ 

อันดับ 3 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 19.03% เพราะ ยังคงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ การใช้คำพูด หลายปัญหายังแก้ไขไม่ได้ ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 8.82% เพราะ เป็นนายกฯ ที่มาจากรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่สามารถตรวจสอบได้ ฯลฯ

1.2 ความเชื่อมั่นต่อ คณะรัฐมนตรีในภาพรวม = 60.94% (เชื่อมั่นมาก 10.21% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.73%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.73% เพราะ การทำงานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะต้องมีผลงาน มีการปรับตำแหน่งและประเมินการทำงาน ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 30.78% เพราะ ส่วนใหญ่เป็นทหาร อาจไม่ค่อยมีประสบการณ์ บางกระทรวงไม่ค่อยมีผลงานให้เห็น ฯลฯ 

อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 10.21 เพราะ การทำงานสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเหมือนที่ผ่านมา ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 8.28% เพราะ รัฐมนตรีบางท่านไม่มีผลงาน ไม่เป็นที่รู้จัก ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ฯลฯ

ความเชื่อมั่นของคนไทย ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ : 2

1.3 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านการเมือง” = 65.04% (เชื่อมั่นมาก 17.17% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 47.87%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 47.87% เพราะ สามารถบริหารงานต่าง ๆ ได้ดี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากขึ้น ทำงานตามนโยบายที่วางไว้ ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 25.06% เพราะ ปัญหาการเมืองไทยฝังรากลึกมานาน ยังมีความขัดแย้งและไม่โปร่งใส ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ยังแก้ไขไม่ได้ ฯลฯ 

อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 17.17% เพราะ เป็นรัฐบาลทหารที่มีอำนาจ ทำงานได้คล่องตัว ไม่มีการเรียกร้องคัดค้าน ไม่มีการชุมนุมเคลื่อนไหว ฯลฯ 

อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 9.90% เพราะ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตรวจสอบการทำงานไม่ได้ ฯลฯ

1.4 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านเศรษฐกิจ” = 43.78% (เชื่อมั่นมาก 5.88% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 37.90%)

อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 39.98% เพราะ ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขได้ยาก ทั่วโลกประสบปัญหาเดียวกัน ประชาชนรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง ฯลฯ 

อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อมั่น 37.90% เพราะ แนวโน้มการแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้น มีการลดราคาพลังงาน ขึ้นเงินเดือน กระตุ้นการใช้จ่าย ฯลฯ 

อันดับ 3 ไม่เชื่อมั่น 16.24% เพราะ เศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้น ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลำบาก ฯลฯ

อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 5.88% เพราะ มีทีมแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เก่ง ช่วงครึ่งปีแรกมีผลงานดี มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนขนาดใหญ่ ฯลฯ

1.5 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาล “ด้านสังคม” = 66.52% (เชื่อมั่นมาก 16.40% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.12%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 50.12% เพราะ การดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 25.14% เพราะ ยังมีปัญหาอยู่มากและหลากหลายรูปแบบ อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ปัญหาสังคมมีความรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 16.40% เพราะ ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข มีการจัดระเบียบสังคม มีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 8.34% เพราะ การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด สังคมเสื่อมโทรม มีความเหลื่อมล้ำ ยังมีปัญหาระเบิดและความรุนแรงในภาคใต้ ฯลฯ

ความเชื่อมั่นของคนไทย ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ : 3

1.6 ความเชื่อมั่นต่อ ผลงานรัฐบาลในภาพรวม = 66.66% (เชื่อมั่นมาก 14.46% + ค่อนข้างเชื่อมั่น 52.20%)

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 52.20% เพราะ มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ทำงานเด็ดขาด ไม่มีการขัดแย้งกันเอง ฯลฯ 

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 24.05% เพราะ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ไม่เห็นด้วยกับการทำงาน ยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ

อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 14.46% เพราะ ทำงานตามนโยบายที่วางไว้ มีโรดแม็ปการทำงานที่ชัดเจน หลายปัญหาได้รับการแก้ไข มีการพัฒนาประเทศ ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 9.29% เพราะ ยังไม่มีการเลือกตั้ง ไม่มีผลงานชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ ไม่โปร่งใสในหลาย ๆ ด้าน ฯลฯ

2) “5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนชื่นชอบ

อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชน 75.48%

อันดับ 2 มาตรการทวงคืนผืนป่า ดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน 71.31%

อันดับ 3 การดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด 70.62%

อันดับ 4 การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เพิ่มระดับจากเทียร์ 3 เป็นเทียร์ 2 ชื่นชอบ 65.51%

อันดับ 5 ลดราคาน้ำมัน ราคาพลังงาน 63.36%


3) “5 อันดับ” ผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยังต้องเร่งดำเนินการ

อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 82.60%

อันดับ 2 การแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชน 78.65%

อันดับ 3 การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ 73.02%

อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญ การร่างกฎหมายลูก การแก้กฎหมาย 67.05%

อันดับ 5 การแก้ปัญหาภาคการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 62.26%

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชน 2 ปี ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ นายกรัฐมนตรี 72.15% เชื่อมั่น ผลงานรัฐบาลในภาพรวม 66.66% ชอบปราบคอร์รัปชัน อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง... 28 ส.ค. 2559 10:15 28 ส.ค. 2559 14:38 ไทยรัฐ