วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกลักษณ์ชาติ

www.identity.opm.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยที่เอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความเด่นและดีงามแตกต่างจากนานาประเทศนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน อันทำให้พื้นฐานสังคมไทยมีคุณภาพ คุณธรรม ภูมิปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน มีความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีมาช้านานจนหล่อหลอมให้เกิดความเป็นไทย

สถาบันหลัก สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติคณะกรรมการ สำนักงาน แผนงาน ผลการดำเนินงาน เรื่องน่ารู้ พระบรมวงศานุวงศ์ ตราสัญลักษณ์ ธงสำคัญของชาติ สัญลักษณ์ประจำชาติ ประเพณีวัฒนธรรม บทความที่น่าสนใจ มุมความรู้ และนอกจากนี้ ใน หน้าหลัก ยังมีเมนู สื่อเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ บริการอื่นๆ ข่าวจากสำนักงาน ฯลฯ...

28 ส.ค. 2559 10:03 28 ส.ค. 2559 10:03 ไทยรัฐ