วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยันไม่ยกเลิกอาชีพสงวน บีโอไอแจงขยายสิทธิ์นักลงทุนนอกอาเซียน

ยันไม่ยกเลิกอาชีพสงวน บีโอไอแจงขยายสิทธิ์นักลงทุนนอกอาเซียน

  • Share:

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า กรณีนักลงทุนชาวไทยได้สอบถามถึงความชัดเจนเรื่องความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) ในประเด็นการยกเลิกข้อสงวนในความตกลงกับผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย ขอยืนยันว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) มีมติเห็นชอบให้ขยายการให้สิทธิ์ให้นักลงทุนต่างชาตินอกอาเซียนที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเท่านั้น ไม่ได้มีการพิจารณาเปิดเสรีในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยข้อสงวนเรื่องธุรกิจ 5 สาขายังเป็นไปตามข้อสงวนเดิมที่ได้ตกลงไว้

“ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเพียงชาติเดียวในอาเซียนที่ขอสงวนการเปิดเสรีให้เฉพาะนักลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไม่ให้สิทธิ์กับนักลงทุนนอกอาเซียนที่ลงทุนในอาเซียนแล้วต้องการเข้ามาขยายการลงทุนในไทย ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการขยายการลงทุนมายังประเทศไทย ของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการใช้สิทธิ์ภายใต้กรอบ ACIA จึงได้มีการพิจารณาและยกเลิกข้อสงวนนี้เพียงข้อเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดึงดูดการลงทุน ทำให้นักลงทุนต่างชาติเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

สำหรับข้อสงวนของไทย ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ยังคงเป็นไปตามเดิมไม่มีการยกเลิก โดยได้มีการกำหนดข้อสงวนรวม 25 รายการ จำนวน 40 รายการย่อย ที่ไทยกำหนดให้ลงทุนได้เฉพาะคนไทย เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การประมง การสกัดสมุนไพรไทย การทำนาเกลือ การทำป่าไม้ และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย การสีข้าว การผลิตน้ำตาลจากอ้อย เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้