วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯ ปปส. แถลงผลประชุม ASOD-เปิดตัวรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน

เลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงสรุปผลการประชุม ASOD ครั้งที่ 37 พร้อมเปิดตัวรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน 2015

วันที่ 26 ส.ค.59 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน 9 ประเทศ และร่วมแถลงสรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการดำรงคำมั่นว่า “ยาเสพติด เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย” และสรุปผลจากการประชุมหารือที่ผ่านมาทั้ง 3 วัน (24-26 สิงหาคม 2559)

วาระที่สำคัญของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติดครั้งที่ 37 ได้แก่

- การหารือแผนปฏิบัติการอาเซียนฉบับใหม่ 10 ปี “แผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ปี 2559-2568”

- แนวคิดใหม่ๆ สำหรับการทำงานของอาเซียนในการต่อต้านปัญหายาเสพติด การนำเสนอและการพิจารณาข้อเสนอโครงการและแนวคิดที่เสนอขึ้นใหม่ และการดำเนินการปิดล้อมแก้ไขปัญหาพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

- การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ด้านปราบปราม ด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ด้านการทำวิจัย และด้านการพัฒนาทางเลือก

-การเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- การสร้างเครือข่ายการควบคุมสารและเคมีภัณฑ์ตั้งต้นในอาเซียน

- การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น) เพื่อรับมือกับสารกระตุ้นในกลุ่มแอมเฟตามีน และสารเสพติดอื่นๆ และการฝึกอบรมบูรณาการในระดับอาเซียน ด้านการปราบปราม ด้านการป้องกัน ด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ด้านการติดตามและประเมินผล

- การเตรียมการสำหรับการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ณ ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแถลงผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 นางสาวรัชนีกร สรสิริ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมด้วย รศ.ดร.มานพ คณะโต ผอ.เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเปิดตัว “รายงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนปี 2558 (ASEAN Drug Monitoring Report 2015)” โดยรายงานฯ ดังกล่าวมาจากการที่ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ขึ้นในปี 2558 และได้มีการจัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ อย่างเป็นทางการ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 และเมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 คณะทำงานฯ จึงได้สรุปรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารรายงานฯ เพื่อเป็นการยกระดับการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน สำหรับประโยชน์ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อดำเนินการหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมารองรับ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดทำรายงานฯ ในลักษณะนี้ ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน

เลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงสรุปผลการประชุม ASOD ครั้งที่ 37 พร้อมเปิดตัวรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน 2015 26 ส.ค. 2559 22:20 27 ส.ค. 2559 00:38 ไทยรัฐ