วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการข้าว ผนึก 8 องค์กร ระดมโชว์ผลงานวิจัยครั้งใหญ่ 1-3 ก.ย.นี้

กรมการข้าว จับมือ 8 องค์กร จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัย-ความรู้เรื่องข้าวยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มมาตรฐานงานวิจัยข้าวไทยโกอินเตอร์ฯ ดีเดย์ 1-3 ก.ย.นี้ ...

วันที่ 26 ส.ค.59 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก" ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย และนักวิชาการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าวของประเทศ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเชื่อมโยงผลงานวิจัยข้าวสู่การใช้ประโยชน์ในระดับไร่นาและในเชิงพาณิชย์ และเพิ่มมาตรฐานงานวิจัยข้าวของไทยสู่สากล ทั้งยังช่วยต่อยอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัย ด้านข้าวของประเทศในอนาคตด้วย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.

สำหรับภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง "การพัฒนาข้าวและชาวนาไทยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก" ทั้งยังมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายประเด็น อาทิ อนาคตตลาดข้าวโลก โดย ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง กรรมการ Board of Trustee สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ, How to feed 5 billion rice consumers in 2050 โดย ดร.เกอร์เดฟ สิงห์ คุช นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวและผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และการบรรยายพิเศษตามสาขาก่อนการเริ่มนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย อาทิ เรื่องผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมต่อสินค้าข้าวห้าชนิดของไทย, เทคนิคจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่งข้าวหอมมะลิเพื่อคงรักษาความหอม เป็นต้น

ที่สำคัญ คือ การนำเสนอผลงานวิจัยข้าวจากนักวิจัยข้าวทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ รวม 85 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย 33 เรื่อง และภาคโปสเตอร์อีก 52 เรื่อง แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการอารักขาข้าว 3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 4. การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป 5. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว และ 6. การพัฒนาระบบการส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นผลงานวิจัยใหม่ที่สามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวไทย และสามารถลดผลกระทบและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ ทั้ง 9 หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ ยังพร้อมใจกันจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ข้าวและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่องานวิจัยข้าว ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิต, สุขภาพและผู้สูงวัย, ตลาด เศรษฐกิจ และ Digital Economy และนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ชมงาน ได้สัมผัสกับผลงานวิจัยอย่างใกล้ชิด และเป็นแนวคิดในการปรับใช้สำหรับชีวิตประจำวัน หรือต่อยอดธุรกิจได้ต่อไป

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งกระทบต่อการผลิตสินค้าพืช รวมทั้งข้าว ขณะเดียวกันการแข่งขันทางการค้ายังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นด้วย โดยประเทศผู้นำเข้าได้หยิบยกมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษี และมาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) แรงงาน และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีการออกกฎระเบียบใหม่ๆ ขึ้นมาควบคุมการนำเข้าด้วย ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก จำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกรและสินค้าข้าวไทยในเวทีการค้าโลกได้ อันจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน.

กรมการข้าว จับมือ 8 องค์กร จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัย-ความรู้เรื่องข้าวยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มมาตรฐานงานวิจัยข้าวไทยโกอินเตอร์ฯ ดีเดย์ 1-3 ก.ย.นี้ ... 26 ส.ค. 2559 11:04 26 ส.ค. 2559 12:03 ไทยรัฐ