วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ้างมหาลัยแทนจ้างเอกชน

เสียเงินเปล่ามานาน-สนข.ปรับวิธีการใหม่หาบริษัทที่ปรึกษา


นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2560 สนข.มีโครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการศึกษาหลายโครงการ อาทิ การปรับปรุงแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-Map) ระยะ 20 ปี (2553-2572) จำนวน 12 เส้นทาง 508 กม. เพื่อรองรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเส้นทางใหม่ๆในอนาคต นอกจากนี้จะมีการศึกษาจัดทำแผนลดอุบัติเหตุทางถนน การศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดภูมิภาค แผนแม่บททางอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ จะปรับรูปแบบการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งจะเน้นให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่โครงการเป็นผู้ดำเนินการศึกษามากกว่าบริษัทเอกชน โดยปีงบประมาณ 2559 จ้างมหาวิทยาลัยศึกษาประมาณ 50% เนื่องจากจะเข้าใจปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่มากกว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาจะเก็บผลงานของตนเองไว้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ต่างจากบริษัทเอกชนศึกษาเสร็จก็จบ

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า นอกจากนี้ในการศึกษาจะต้องปรับวิธีการใหม่ หลังจากพบว่าผลการศึกษาหลายๆโครงการไม่ได้นำมาใช้งาน เพราะบางโครงการผ่านไป 3-5 ปี ข้อมูลที่ศึกษาไว้ไม่ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง ทำให้เสียงบประมาณไปเปล่าๆ ส่วนวิธีการศึกษาแบบใหม่ เช่น การลดอุบัติเหตุทางถนนจะเน้นการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุเกิดจากอะไร เช่น เกิดจากกายภาพ หรือเกิดจากพฤติกรรมจากนั้นจะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุง.

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2560 สนข.มีโครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการศึกษาหลายโครงการ อาทิ การปรับปรุงแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง 26 ส.ค. 2559 00:44 26 ส.ค. 2559 00:45 ไทยรัฐ