วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ปรับทัพเพิ่มแข่งขันประเทศ คลอด 4 กฎหมาย

ครม.ปรับทัพเพิ่มแข่งขันประเทศ คลอด 4 กฎหมาย

  • Share:
หวังทุ่มซื้อใจทุนไทย-ทุนนอก

ครม.คลอดกฎหมาย 4 ฉบับ หนุนลงทุน จัดทัพลดงดภาษีเต็มพิกัด ลดอุปสรรคเอาใจนักลงทุนต่างชาติ ผ่านกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษร่าง พ.ร.บ.การนิคม แก้ พ.ร.บ.บีโอไอเพิ่มสิทธิประโยชน์สูงลิ่ว ตั้งกองทุน 10,000 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เว้นภาษีนิติบุคคล 15 ปี หนุนวิจัยพัฒนา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 4 ฉบับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่และอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ประกอบไปด้วย 1.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่...) พ.ศ... แก้ไขเพิ่มเติมจากปี 2520 ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ช่วยลดปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามกฎหมายเดิมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน

โดยขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดเป็นเวลา 13 ปี สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนาในการผลิต และให้ธุรกิจสามารถขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในสัดส่วน 50% เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10 ปี หรือหากไม่ได้สิทธิในการงดเว้นหรือลดหย่อนภาษีก็สามารถหักเงินลงทุนได้ในสัดส่วน 70% ของกำไรสุทธิ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ มีรายได้ ขณะเดียวกัน กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้มีการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา

นอกจากนั้น ยังแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ โดยกำหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมการในบอร์ดบีโอไอมีการครบวาระ และยังไม่สามารถจัดตั้งกรรมการชุดใหม่มาแทนได้ กำหนดให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อไม่ให้การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนของประเทศมีการหยุดชะงักหรือเกิดสุญญากาศในการบริหาร รวมทั้งการแก้ปัญหาการตีความเรื่องภาษีต่างๆจากกรมสรรพากร โดยกำหนดให้การคำนวณกำไรและขาดทุนสุทธิ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากรเพื่อป้องกันปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต อีกทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลบีโอไออย่างน้อยทุก 4 ปี เพื่อที่จะได้รู้ว่าการส่งเสริมการลงทุนที่ทำไปได้ประโยชน์และคุ้มค่าอย่างไรบ้าง

2.พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับส่งเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศต้องการส่งเสริม โดยจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อจะส่งเสริมการดึงดูดการลงทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยจะมีคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทางในการเจรจา สิทธิประโยชน์ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอคือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 15 ปี และสามารถให้เงินสนับสนุนการ ลงทุนวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม และ การพัฒนาบุคลากร

ทั้งกฎหมายฉบับที่ 3 ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนด นิยามของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการนโยบายบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดพื้นที่และสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดยการบริหารงานในเชิงพื้นที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดตั้งศูนย์ บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่นักลงทุน พร้อมให้อำนาจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสำหรับการ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่อง จักรและกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์

ร่างกฎหมายสุดท้าย ฉบับที่ 4 ที่อนุมัติในการประชุมครั้งนี้ คือ ร่าง พ.ร.บ.การนิคมแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติมจากปี 2522 กำหนดให้ผู้ว่าการนิคมแห่งประเทศไทยมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้อำนาจบังคับตามกฎหมาย 9 ฉบับ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เป็นพื้นที่ของ กนอ. ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพื้นที่นิคมฯ และยังได้กำหนดให้ กนอ.สามารถดำเนิน ธุรกิจเพิ่มเติมได้ เช่น การตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการตั้งบริษัทบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้