วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลอดแล้วกฎหมายปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

คลอดแล้วกฎหมายปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

  • Share:

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...(ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ) และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยร่าง กฎหมายฉบับนี้จะมุ่งเน้นการปฏิรูปและสร้างกลไกการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของประเทศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบ ซึ่งการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการลงทุน ของประเทศไห้อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีจุดประสงค์ตามชื่อของกฎหมายที่เน้นการพัฒนาทำให้ดีขึ้น ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในกฎหมายเขียนชัดว่ายังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้และนายกรัฐมนตรีฝากย้ำด้วยว่า ไม่ใช่กฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นกฎหมายที่จะมายกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างแท้จริง มีสาระสำคัญดังนี้ 1.จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการระดับชาติขึ้นตามกฎหมาย เพื่อกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 2.ให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุ 5 ปี 3.มีกลไกสร้างความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลและให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจอย่างแท้จริง 4.มีกระบวนการคัดเลือกกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจที่โปร่งใสและได้มาตรฐาน 5. พัฒนาระบบประเมินผล 6.จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ หรือซุปเปอร์โฮลดิ้ง ทำหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจและพัฒนาในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงรุกใน 12 รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้