วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รวมเล่มภาษีสรรพสามิต

รวมเล่มภาษีสรรพสามิต

  • Share:

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบภาษีสรรพสามิตครั้งใหญ่ของประเทศไทย นำกฎหมายทั้งหมด 7 ฉบับมารวมกันในกฎหมายฉบับเดียว ประกอบด้วย กฎหมายภาษีสรรพสามิต, กฎหมายเรื่องไพ่, กฎหมายเรื่องสุรา, กฎหมายเรื่องยาสูบ, กฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต, กฎหมายการจัดสรรเงินจากภาษีสรรพสามิต และกฎหมายการจัดสรรเงินจากภาษีสุรา และได้ยกเลิกกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 46 ฉบับ

“ในอดีตมีความลักลั่นและมีกฎหมายหลายฉบับมาก พอถึงเวลาจะเก็บภาษีเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องไปดูกฎหมายหลายฉบับ บางครั้งไม่เกิดความสอดคล้องและใช้ประโยชน์ยากลำบาก ซึ่งในเวลาปกติจะไม่สามารถแก้ไขกฎหมายจำนวนมากได้ขนาดนี้ เหมือนกับครั้งนี้ที่ถือโอกาสปฏิรูปกฎหมายสรรพสามิตครั้งใหญ่”

ทั้งนี้ ใน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ จะแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดการจัดเก็บภาษี หมวดการออกใบอนุญาต และหมวดการกำหนดบทลงโทษ มีประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนฐานภาษี ซึ่งครั้งนี้จะกำหนดชัดเจนว่า ภาษีสรรพสามิตจะต้องเริ่มต้นคิดจากฐานราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งจะทำให้ตัวฐานภาษีมีฐานเดียวกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้