วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ระบบการเมืองที่ถ่วงดุล

ระบบการเมืองที่ถ่วงดุล

  • Share:

ผลการสำรวจความเห็นประชาชนของนิด้าโพล จะพบว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชมความกล้าตัดสินใจ และการทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพบด้วยว่าในด้านบุคลิกภาพผู้นำ คนส่วนใหญ่ 60.80% มองว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำแบบทหาร 14.40% เห็นว่ามีบุคลิกภาพผู้นำประชาธิปไตย และ 18.96% มองว่าเป็นผู้นำแบบก้ำกึ่ง

อาจกล่าวได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ มองว่าหัวหน้า คสช.มีความเป็นผู้นำแบบทหารมากกว่าผู้นำแบบประชาธิปไตย แต่ในรายการคืนความสุขฯ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์พูดถึงบทวิเคราะห์ ซึ่งเขียนโดยชาวต่างประเทศ กล่าวถึงอันตรายของโลกในเรื่อง “ความล้มเหลวของประเทศ” ว่าล้มเหลวจากปัจจัยทางการเมือง มากกว่าจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ความล้มเหลวจากปัจจัยทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มอำนาจแสวงประโยชน์จากการใช้อำนาจ ขูดรีดทรัพยากรประชาชนและประเทศชาติ เป็น “การเมืองผูกขาด” ที่เกิดจากผู้นำทางการเมืองที่เป็น “นักเลือกตั้ง” ใช้นโยบายประชานิยม ดูแลเพียง “ฐานเสียง” บทวิเคราะห์ยังได้เสนอแนะ “หนทางสู่ความสำเร็จ” ของประเทศ คือการสร้างระบบ การเมืองที่มีการถ่วงดุล

ยังเสนอแนะเรื่องการป้องกันการผูกขาดอำนาจ หรือ “อำนาจนิยม” การ ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และให้ความสำคัญต่อ “นิติรัฐ” ข้อเสนอแนะทั้งหมดล้วนแต่สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย และผู้นำแบบประชาธิปไตย ยึดถือและปฏิบัติในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก ทั้งที่สมบูรณ์และไม่ สมบูรณ์

การถ่วงดุลอำนาจเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย ส่วนใหญ่เป็นการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกุมอำนาจเด็ดขาด จนอาจลุแก่อำนาจ และใช้อำนาจในทางฉ้อฉลสารพัด ส่วน “นิติรัฐ” มีความหมายเดียวกับ “นิติธรรม” คือ การปกครองที่ยึดกฎหมายเป็นหลัก นักปราชญ์บางคนชี้ว่า “การปกครองที่ให้กฎหมายอยู่เหนือมนุษย์”

แต่การเมืองที่ไร้ธรรมาภิบาล ไร้หลักนิติธรรม และใช้อำนาจแสวงประโยชน์ไม่ได้มีแต่เฉพาะในวงการ “นักเลือกตั้ง” นักการเมืองที่ไม่ใช่นักเลือกตั้งก็อาจเป็นเช่นนั้นได้ หากภาคประชาสังคมไม่เข้มแข็ง ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพ ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง ระบบถ่วงดุลเป็นอัมพาต เพราะถูกอำนาจแทรกแซง แทรกซื้อหรือครอบงำ

การสร้างการเมืองที่มีการถ่วงดุล การทำให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมทางการเมืองที่แท้และยึดหลักนิติรัฐ เป็นมรรควิธีที่ถูกต้อง และมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองประชาธิปไตย มากกว่าเผด็จการ เพราะอย่างน้อยที่สุดประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูด สื่อมวลชนมีสิทธิเสนอข่าวสารและความเห็น มีรัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระคอยตรวจสอบถ่วงดุล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้