วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อธิบดีเกษียณ

อธิบดีเกษียณ

โดย ซี.12
24 ส.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

จากปลัดกระทรวงก็มาถึงตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงอีกตำแหน่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานนั่นคือผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี

ปีนี้ก็มีอธิบดีถึงเวลาเกษียณอายุราชการออกไปไม่น้อยรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือเรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างเช่น เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเอกอัครราชทูต

มาว่ากันถึงอธิบดีโดยตรงก่อน ใน สำนักนายกรัฐมนตรี มีอธิบดีเกษียณคนเดียวคือ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่มีผลงานน่าชื่นชมไม่น้อยและโด่งดังมาตั้งแต่ครั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวอย่างของคนทำงานราชการในหน้าที่อย่างจริงจัง

อีกรายก็คือ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กระทรวงการคลัง มีอธิบดีเกษียณไปคนหนึ่งคือ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตอนนี้มีการแต่งตั้งคนทดแทนแล้วคือ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลังมาแทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอธิบดีเกษียณหลายคนคือ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน นายอยุทธ์
หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นายสุพจน์ เจิมสวัสดิ์พงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย มี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ส่วนกระทรวงยุติธรรมมี นายวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กระทรวงสาธารณสุข มี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้
นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ มาแทน นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข มาแทน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ มาแทน นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย มาแทน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ มาแทน

การแต่งตั้งทดแทนเมื่อวานนี้คงมีออกมาบ้างบางกระทรวงแล้ว.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้