วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้นแบบพอเพียง

โดย สหบาท

นอกจากจะเป็นนักรบในสมรภูมิชายแดนภาคใต้แล้ว

พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล ผกก.ตชด.44 หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ “ลาซู” ดูแลผืนป่าบาลา ฮาลา เหนือเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยังสวมบทนายตำรวจ นักพัฒนา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เริ่มแนวคิดตั้งแต่เป็น รอง ผกก.เมื่อปี 2547 ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน 10 ไร่ของหน่วยที่สภาพดินเสื่อมโทรม มีน้ำขัง นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมส่งเสริมตำรวจและครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้

แม้ระยะแรกไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก เนื่องจากปัญหาสภาพพื้นดินไม่เหมาะกับการเพาะปลูก จำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูให้เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน

ตลอด 10 กว่าปี ต่อยอดกลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44” เปิดให้ชาวบ้านและหน่วยงานราชการอื่นได้ศึกษาการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งด้านพืชผัก ปศุสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ

อาทิ เลี้ยงวัว ใช้มูลวัวมาทำปุ๋ยชีวภาพไปเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือน เพื่อทำปุ๋ยไส้เดือน เอาขี้ไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร การปลูกผักแบบปลอดสารพิษ

ใช้ปุ๋ยธรรมชาติดังกล่าวไปปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจ เช่น มะนาว แก้วมังกร มะพร้าวน้ำหอม พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอย เช่น ไผ่ ตะเคียนทอง

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ “ทฤษฎีใหม่” มาประยุกต์ใช้ทำแปลงข้าวสาธิต เลี้ยงปลาในแปลงข้าว การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่เชิงธุรกิจ ทำแก๊สชีวภาพจากมูลไก่ เลี้ยงผึ้งแบบธรรมชาติ การทำบ้านดิน ทำอิฐบล็อกประสาน ทำฝายแม้วเก็บกักน้ำใช้ในการเกษตร

ขยายเครือข่ายโครงการไปถึงโรงเรียน ตชด.อีก 12 แห่ง

ทำให้ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย 3 ปีซ้อน

น้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา” มาใช้อย่างยั่งยืน.

สหบาท

23 ส.ค. 2559 09:49 23 ส.ค. 2559 09:49 ไทยรัฐ